RomânăEnglish

Rapoarte de activitate

Rezumatul raportului de activitate:

Obiectivele majore puse în fața Institutului pentru anul 2011 au fost următoarele:

  1. Realizarea și coordonarea proiectelor fundamentale de cercetare științifică;
  2. Studierea și punerea în circuitul științific a unor lucrări monografice și colective, a culegerilor de documente inedite, din arhivele naționale și de peste hotare, referitoare la istoria națională în context european și universal;
  3. Promovarea tinerilor cercetători prin susținerea şi acordarea suportului consultativ la participarea în cadrul diverselor proiecte de cercetare științifică;
  4. Organizarea și funcționarea studiilor de doctorat și postdoctorat;
  5. Organizarea manifestărilor științifice tematice naționale și internaționale;
  6. Realizarea schimbului de experiență și a managementului științific cu instituțiile de profil de peste hotare;
  7. Editarea revistelor științifice de profil;
  8. Participarea la activități conexe cercetării,cu scopul de a îmbunătăți performanța cercetării la nivel național și internațional.

Pe parcursul anului  2011 cercetătorii IISD și-au direcționat activitatea de cercetare în vederea realizării obiectivelor planificate în cadrul a:

4 proiecte de cercetări fundamentale;

1 proiect al tinerilor cercetători;

1 proiect în cadrul Acordului de Colaborare Bilaterală cu CNC Italia.

Realizarea proiectului Republica Moldova: istorie și contemporanietate (în contextul civilizației românești și contemporane) Studiu de sinteză, în colaborare cu Institutul de Studii Enciclopedice.

În perioada de referinţă:

au fost sintetizate și incluse în circuitul științific noi cunoștințe și date  documentare privind genealogia, viaţa social-politică, familia, satul, relaţiile externe ale Ţării Moldovei în evul mediu; scoase în evidență aspecte noi privind autonomia Basarabiei în cadrul Imperiului Rus, evoluțiile demografice în spațiul basarabean rural și ale schimbărilor socio-culturale în sânul clerului, situația presei de limbă română dintre Prut și Nistru în perioada primei revoluţii ruse (1905-1907), dezvoltarea învăţământului secundar în Bucovina în perioada ocupaţiei imperiale austriece; în baza documentelor inedite au fost formulate noi interpretări privind esența fenomenului totalitarismului în RASSM și RSSM, etapele mișcării de renaștere națională, evoluția relațiilor regimului sovietic cu biserica ortodoxă și cu enoriașii; au fost analizate dimensiunile diferendului transnistrean; selectate și prelucrate arheografic materialele Recensământului fiscal din 1835 referitoare la județele Cetatea Albă (Akkerman), Bender, Ismail.

S-au propus noi recomandări în vederea definirii politicii interne și externe a Republici Moldova, au fost stabilite principalele domenii de colaborare internațională în scopul consolidării statului de drept și aprofundării relațiilor Republicii Moldova cu alte state. S-au elaborat argumente științifice privind direcțiile și măsurile de sporire a funcționalității legilor.

Pe parcursul anului 2011 cercetătorii Institutului au publicat 10 monografii (în țară 9/peste hotare 1); 18 culegeri de studii și documente (14/4); 7 contribuții în ediții enciclopedice; 3 lucrări bibliografice (1/2); 2 manuale și lucrări didactice; 8 contribuții la manuale; 71 contribuții științifice în monografii și culegeri: (49/22); 29 articole științifice în reviste din străinătate; 120 articole științifice în reviste naționale de categoria B, C și altele; 68 de teze la conferințe ștințifice, recenzii și prezentări de carte, etc. Realizările științifice și cunoștințele istorice și de drept  au fost diseminate în cadrul a peste 200 de participări la emisiuni Radio/TV; 250 de participări la manifestări științifice naționale și internaționale. În 2011 IISD a organizat 16 manifestări științifice naționale și 9 manifestări științifice internaționale și cu participare internațională.

Au fost organizate 16 manifestări științifice naționale și 9 manifestări științifice internaționale și cu participare internațională.

Au fost realizate un număr impunător de avize la diverse solicitări din partea a mai multor instituţii naţionale.


Activitatea editorială în cadrul organizaţiei din sfera ştiinţei şi inovării în anul 2011

Articole naţionale

Articole în alte reviste naţionale

Articole în culegeri naţionale

Articole în reviste cu factor de impact

Articole numai cu autori autohtoni

Articole în alte reviste editate în străinătate

Articole în culegeri internaţionale

Monografii editate în:

Manuale/ dicţionare/ lucrări didactice

Culegeri

Teze ale comunicărilor la congrese, conferinţe, simpozioane

A

B

C>3

1,0-3,0

0,1-1.0

0,01-1,0
ţară

StrăinătateNaţ

Inter


7

88

25

49


1
32

22

9

1

2

18

12

45


Revistele Institutului editate pe parcursul anului 2011:

Revista de Istorie a Moldovei – 4 numere;

Revista Moldovenească de Drept Internațional și Relații Internaționale - 4 numere;

Materialele Conferinței Științifice a Tinerilor Cercetători – 3 numere;

Planul de cercetări pe anul 2011 a fost îndeplinit, toate materialele care au fost înaintate spre publicare au fost puse în discuţie şi aprobate în cadrul şedinţelor Consiliului Ştiinţific al IISD.

Printre cele mai relevante realizări ale IISD se reliefează monografia dr. habilitat Valeriu PASAT, membru corespondent al AȘM, „RSS Moldovenească în epoca stalinistă (1940-1953)”; publicarea unui șir impunător de studii, materiale și culegeri de documente; organizarea și desfășurarea Conferinței științifice „20 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova” (24 august 2011) ș. a.

În cadrul studiilor de doctorat, la seminarele științifice de profil ale Institutului,  cercetătorii științifici exercită calitatea de calitatea de conducători a 67 teze de doctorat.  Este în curs de realizare o teză la studiile de postdoctorat.

Pe parcursul anului 2011 în cadrul seminarelor științifice de profil din cadrul IISD au fost susținute 12 teze de doctor în științe, dintre care 7 teze au fost nemijlocit ale doctoranzilor IISD. Doctorandul Stahi Andrei, specialitatea 12.00.03 Drept privat (dreptul Muncii), a obținut Bursa de excelență a Guvernului Republicii Moldova.

Pe parcursul anului 2011, meritele cercetătorilor IISD au fost înalt apreciate:

dr. hab. în drept Gheorghe Costache, prof. univ., i s-a acordat Premiul AȘM pentru realizări științifice;

dr. hab în istorie Valeriu Pasat, m.cor. al AȘM, i s-a decernat Premiul Special al AȘM pentru realizări de excepție obținute în anul 2011.

Aprecieri, menţiuni, distincții speciale:

Membru de onoare al Academiei Române – acad. Andrei Eșanu;

Membru de onoare a Institutului de Istorie ”George Barițiu”, Filiala Cluj a Academiei Române – acad. Andrei Eșanu;

Ordinul Republicii – dr. hab. Andrei Smochină;

Ordinul „Gloria Muncii” – dr. hab. Gheorghe Costache;

Medalia „Dimitrie Cantemir” – dr. hab. Andrei Smochină;

Medalia „Dimitrie Cantemir” – dr. Anatol Țăranu;

Diploma „Meritul Academic”  – dr. hab. Alexei Agache;

Diploma „Meritul Academic”  – cercetător științific Eugeia Bociarova;

Diploma de MERIT  a IISD al AȘM – dr. Anatol Țăranu;

Diploma de MERIT  a IISD al AȘM – dr. hab. Alexei Agache;

Diploma de MERIT a IISD al AȘM – dr. hab. Andrei Smochină;

Diploma de MERIT a IISD al AȘM – cerc. Șt. Eugenia Bociarova;

Diploma de MERIT a IISD al AȘM – dr. hab. Demir Dragnev;

Premiul „Italia – 2011” acordat de Ambasada Italiei în Republica Moldova – acad. Andrei Eșanu;

Medalia „Cuvioasă Paraschiva” – dr. Lilia Zabootnaia.

Dificultăți întâmpinate:

-  Lipsa suportului financiar necesar editării lucrărilor finisate;

-  Insuficiența mijloacelor financiare pentru efectuarea deplasărilor în interes ştiinţific peste hotare.

Propuneri de perspectivă

1.    Finanţarea adecvată a tuturor componentelor procesului de cercetare – documentare, deplasări, publicaţii etc.

2.    Elaborarea şi aplicarea unui mecanism performant de stimulare a muncii ştiinţifice şi de remunerare a cercetătorilor în funcţie de rezultatele obţinute, precum şi de promovare a tinerilor cercetători.

3.    Abordarea problemei integrării structurale a studiilor prin doctorat în cadrul Institutului.RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC