RomânăEnglish

Anunţuri

Pretendent ARAPU Valentin, cercetător ştiinţific

Conducător științific COCÂRLĂ Pavel, doctor habilitat, profesor universitar

Consultant științific TOMULEȚ Valentin, doctor habilitat, profesor universitar

Consiliului științific specializat D 15.611.02-02 din cadrul Institutului de Istorie, Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării

Tema tezei RELAŢIILE COMERCIALE DINTRE MOLDOVA ŞI POLONIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA

Specialitatea: 611.02 - ISTORIA ROMÂNILOR (PE PERIOADE)

Data: 20 septembrie 2019, Ora: 15.00

Local: Sala de Conferințe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală - str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, mun. Chişinău, Republica Moldova, MD 2009

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului: Aspectele principale ale investigaţiei au fost expuse în 33 de articole şi rezumate, inclusiv: 7 în reviste de categoria B; 3 în reviste aflate în proces de acreditare; 9 în culegeri de articole; 14 în materialele conferinţelor naţionale şi internaţionale.

1. ARAPU, V. Unele aspecte privind căile de comunicaţie în Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În: „Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socio-umane”, Chişinău: Secţia Poligrafie Operativă a USM, 1999, pp. 248-252. ISBN 9975-917-21-6.

2. ARAPU, V. Contribuţia negustorilor evrei la raporturile economice dintre Ţara Moldovei şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Preliminarii generale). În: „In memoriam Professoris Mihail Muntean”. Chişinău: Cartdidact, 2003, pp. 40-48. ISBN 9975-940-52-8.

3. ARAPU, V. Contribuţia negustorilor armeni la evoluţia raporturilor economice dintre Ţara Moldovei şi Rzeczpospolita Polska în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În: „Pontes. Review of South – East European Studies”, 2004, nr. 1. Chişinău: CEP USM, 2004, pp. 64-70. ISSN 1812-333.

4. ARAPU, V. Cadrul juridic al raporturilor economice moldo-polone în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Preliminarii generale). În: „Studia In Honorem Pavel Cocârlă. Studii de istorie medie şi modernă”. Chişinău: Cartdidact, 2006, pp. 101-110. ISBN 978-9975-940-00-9.

5. ARAPU, V. Comunitatea evreiască și raporturile economice dintre Țara Moldovei și Polonia (a doua jum. a sec. XVIII). În: „Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe umanistice”, nr. 4 (44). Chişinău: CEP USM, 2011, pp. 25-36. ISSN 1811-2668.

6. АРАПУ, В. О роли армянских купцов в развитии торговых отношений между Молдавским княжеством и Речью Посполитой во второй половине XVIII века. В: „Studia Universitatis Moldaviae. Seria „Științe umanistice”, № 4 (44). Chişinău: CEP USM, 2011, c. 37-45. ISSN 1811-2668.

7. ARAPU, V. Comunitatea armenească și arendășia proprietăților funciare în Țara Moldovei (a doua jumătate a sec. XVIII- începutul sec. XIX). În: „Tyragetia. Istorie, Muzeologie. Serie nouă”, vol. VI (XXI), nr. 2. Chișinău, 2012, pp. 109-120. ISSN 1857-0240.

8. ARAPU, V. Despre rolul negustorilor pământeni la dezvoltarea comerțului moldo-polon în a doua jumătate a sec. XVIII. În: „Interferențe universitare – integrare prin cercetare și inovare. Conferință științifică cu participare internațională”, 25-26 septembrie 2012. Chișinău: CEP USM, 2012, pp. 13-15. ISBN 978-9975-71-270-5.

9. ARAPU, V. Impactul crizei politico-militare asupra economiei Poloniei (a doua jum. a sec. XVIII). În: „Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială”, vol. IV, nr. 5-6. Chişinău: CEP USM, 2013, pp. 52-73. ISSN 1857-3843.

10. ARAPU, V. Organizarea internă a negustorilor pământeni și ponderea lor în cadrul comerțului dintre Țara Moldovei și Polonia (a doua jum. a sec. XVIII). În: „In Memoriam Gheorghe Buzatu (1939-2013)”. Iași: TipoMoldova, 2014, pp. 131-143. ISBN 978-606-676-592-3.

11. ARAPU, V. Dimensiunile economică și socială ale procesului de modernizare a Țării Moldovei în a doua jumătate a sec. XVIII. În: „Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umanistice: Istorie. Filosofie. Filologie”, 2015, nr. 4(84). Chișinău: CEP USM, 2015, pp. 43-60. ISSN 1811-2668.

12. ARAPU,V. The Export of Salt from Moldavia to Poland (the Second Half of 18th Century – Beginning of 19th Century). In: „First International Congress on the Anthropology of Salt”. 20-24 August 2015 „Al. I. Cuza” University of Iași, Iași, România, Programme and Abstracts. Edited by Ștefan Caliniuc, Mihaela Asăndulesei, Rixana-Gabriela Curcă, Marius-Tiberiu Alexianu. Iași: Editura UAIC, 2015, p. 102. ISBN 978-606-714-221-1.

13. ARAPU, V. Componenta conflictuală a raporturilor economice dintre Țara Moldovei și Polonia (a doua jumătate a secolului XVIII). În: „Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umanistice: Istorie, Filosofie, Filologie”, 2016, nr. 10(100). Chișinău: CEP USM, 2016, pp. 83-90. ISSN 1811-2668.

14. ARAPU, V. Problema relațiilor comerciale dintre Țara Moldovei și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea reflectată în izvoarele istorice ale epocii. În: „Studia Universitatis Moldaviae. Seria Științe umanistice: Istorie. Filisofie. Filologie”, 2017, nr. 10(110). Chișinău: CEP USM, 2017, pp. 126-34. ISSN 1811-2668.

15. ARAPU, V. Drumuri, itinerarii comerciale şi vămi în comerţul Ţării Moldovei cu Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În: S.M. Colesniuc (coordonator). „Marea Unire de la Marea Neagră. Volum omagial dedicat Centenarului Marii Uniri a Românilor și împlinirii a 140 de ani de la Unirea Dobrogei cu România”. Vol. I. Constanța: Celebris, 2018, pp. 201-214. ISBN 978-606-8849-60-7.

ADNOTARE

Autor: Arapu Valentin. Relaţiile comerciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea, teză de doctor în istorie, Chişinău, 2019.

Structura: Introducere, patru capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 572 titluri, anexa, 171 pagini de text de bază (volumul total – 212 pagini). Rezultatele obținute sunt publicate în 33 de lucrări științifice.

Cuvintele-cheie: Moldova, Polonia, relaţii comerciale, raporturi economice, comerţ, negustori, mărfuri, import, export, căi de comunicaţie terestre, vămi.

Scopul lucrării constă în cercetarea relaţiilor comerciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Obiectivele lucrării rezidă în: fundamentarea principiilor, determinarea esenţei şi a obiectivelor de bază ale problemei privind relaţiile comerciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; elucidarea gradului de abordare a acestei probleme în istoriografie și în sursele istorice; evidenţierea contextului politic, social şi economic în care se desfășurau relațiile comerciale dintre aceste două state; cercetarea în complexitate a relațiilor comerciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; elucidarea cadrului juridic al raporturilor economice moldo-polone; identificarea drumurilor, itinerariilor comerciale și a vămilor; cercetarea componentelor importurilor și exporturilor pe categorii de produse și mărfuri; reflectarea litigiilor în cadrul relațiilor comerciale moldo-polone; generalizarea rolului negustorilor în extinderea relațiilor comerciale moldo-polone în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea; analiza organizării interne și a rolului negustorilor pământeni în comerțul moldo-polon; determinarea rolului comunității armenilor în comerțul moldo-polon; elucidarea rolului și a ponderii negustorilor evrei în raporturile economice moldo-polone; stabilirea ponderii relațiilor comerciale moldo-polone în cadrul comerțului exterior al Moldovei și al Poloniei, precum și în cadrul economiei-univers europene.

Noutatea și originalitatea științifică constă în analiza complexă a problemei privind relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea în baza investigării surselor inedite de arhivă și a celor publicate pentru a evidenția valoarea științifică și istoriografică a temei în ansamblu, inclusiv aspectele ei contradictorii sau necercetate până acum.

Problema științifică soluționată consistă în fundamentarea multidimensională a relațiilor comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea prin evidențierea trăsăturilor conceptuale ale comerțului bilateral, fapt ce a determinat abordarea în complexitate a raporturilor economice dintre aceste două state în contextul economiei-univers europene. Valorificarea rezultatelor obținute permite racordarea problemei investigate la imperativele științifice actuale.

Semnificația teoretică a lucrării își găsește exprimare în faptul ca sunt trasate noi perspective în cercetarea istoriei relațiilor comerciale ale Țării Moldovei, dar și ale Țărilor Române în ansamblu, cu Polonia prin extinderea limitelor cronologice și diversificarea problematicii abordate.

Valoarea aplicativă a lucrării rezidă în abordarea și cercetarea unei probleme importante în plan istoric cu invocarea de informații relevante din domenii conexe istoriei: economie, geoistorie, demografie, numismatică, relații internaționale și diplomație, istoria dreptului internațional, epidemiologie. Rezultatele investigației pot servi în mod practic la elaborarea unor cursuri universitare, cursuri şi seminare speciale, axate atât pe tema raporturilor moldo-polone în general, cât şi pe problema ce vizează relațiile comerciale dintre Moldova și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Pe dimensiunea didactică și științifică, rezultatele obținute pot fi aplicate în procesul instructiv-educativ al studenților, masteranzilor, doctoranzilor, fiind utile și la elaborarea lucrărilor de sinteză în problema relațiilor economice, în special, și a istoriei moderne a Moldovei și a Poloniei, în general.

Implementarea rezultatelor științifice a fost realizată prin participarea cu rapoarte și comunicări la conferințe, seminare și simpozioane științifice naționale și internaționale, finalizate cu circa 33 de publicații științifice (16 articole și 17 teze și rezumate).

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC