RomânăEnglish

Anunţuri

Pretendent CHICIUC LIUDMILA, lector universitar

Conducător științific ENCIU NICOLAE, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar

Consultant științific COJOCARU GHEORGHE, doctor habilitat în istorie, conferențiar universitar

Consiliul științific specializat D 611.02-128 din cadrul Institutului de Istorie, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării

Tema tezei ORGANIZAREA ȘI ACTIVITATEA INSTITUTULUI SOCIAL ROMÂN DIN BASARABIA (1934-1940)

Specialitatea 611.02 – ISTORIA ROMÂNILOR (PE PERIOADE)

Data: 28 noiembrie 2019, ora 15.00

Local: sala de Ședințe a Muzeului Național de Etnografie și Istorie Naturală - str. Mihail Kogălniceanu nr. 82, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD 2009

Principalele publicații științifice la tema tezei ale autorului. Aspectele principale ale investigației au fost expuse în 12 articole, rezumate și teze, inclusiv: 2 în reviste de categoria B, 10 în culegeri științifice și materiale ale conferințelor naționale și internaționale


a) Articole în reviste științifice

  1. CHICIUC, Liudmila. Cu privire la cercetările monografice în teren desfășurate de Institutul Social Român din Basarabia (1934-1940). În: AKADEMOS. Revistă de Știință, Inovare, Cultură și Artă, nr.3 (54), 2019, p. 42-50. (categoria B)

  1. CHICIUC, Liudmila. Reflectarea activității Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940) în paginile ediției periodice a instituției. În: Revista de istorie a Moldovei, nr. 1-2 (117-118), ianuarie-iunie 2019, p.115-135. ISSN 1857-2022 (categoria B)

b) Articole în culegeri științifice

  1. CHICIUC, Liudmila. Considerații privind activitatea de cercetare în cadrul Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940). În: Românii din afara granițelor Țării: coordonate istorice şi naționale în cadrul european. Simpozion internațional Iaşi-Cahul-Chişinău, 1-4 noiembrie 2007 / Despărţământul Astra „Mihail Kogălniceanu”. Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2008, p. 325-329. ISBN 978-973-152-058-2

  1. CHICIUC, Liudmila, Considerații privind instituirea și activitatea Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940). În: Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii științifice anuale, 27 decembrie 2013/ Academia de Științe a Moldovei; col.red.: Gheorghe Cojocaru (coord.) [et al.]. – Chișinău: Lexon-Prim, 2014 (Tipografia Reclama), p.261-277. ISBN 978-9975-3030-1-9
  1. CHICIUC, Liudmila. Viziuni istoriografice privind constituirea Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940) În: „Sociologia și asistența socială: interferențe și perspective de dezvoltare”, conf. șt. intern. (2014; Chișinău). Sociologia și asistența socială: interferențe și perspective de dezvoltare: Materialele Conf. șt. intern., 15 mai 2014 / com. de org.:Maria Bulgaru [et al.] – Chișinău: CEP USM, 2014, p.43-52. ISBN 978-9975-71-514-0
  1. CHICIUC, Liudmila. Secvențe din activitatea ilustrului economist, prof. univ., Teodosie Știrbu în cadrul Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940). În: „Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației”, conferința științifică internațională (2015; Cahul). Conferința științifică internațională „Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației” 5 iunie 2015 / com. șt.: Ioan-Aurel Pop [et al.]. – Cahul: US Cahul, 2015 (Tipografia Centrografic), vol.2, p. 280-288. ISBN 978-9975-88-000-8
  1. CHICIUC, Liudmila. Cu privire la impactul social al cercetărilor monografice ale Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940). În: „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, Materialele Conferinței Științifice a Doctoranzilor. Ediția a V-a. Chișinău, 2016, p.53-58.
  1. CHICIUC, Liudmila, Pantelimon Halippa - președinte al Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940). În: „Centenar Sfatul Țării: 1917-2017”, conferință științifică internațională (2017; Chișinău). Centenar Sfatul Țării: 1917-2017: Materialele conferinței științifice internaționale, Chișinău, 21 noiembrie 2017 / coord.: Gheorghe Cliveti [et al.]; col. red.: Gheorghe Duca [et al.]; referenți șt.: Andrei Eșanu [et al.]; secretar șt.: Silvia Corlăteanu-Granciuc. – Chișinău: Lexon Prim, 2017, p. 427-442. ISBN 978-9975-139-54-0.
  1. CHICIUC, Liudmila. Românism, naționalism și educație națională în activitatea Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940). În: Identități etno-confesionale și reprezentări ale celuilalt în spațiul est-european: între stereotip și voința de a cunoaște / coord.: Cristina Preutu, George Enache; pref. De Gheorghe Cliveti. – Iași: Editura Universității „Al. I. Cuza”, 2018, p. 262-276 (0,8 c.a.). ISBN 978-606-714-473-4

c) Teze în culegeri științifice

  1. CHICIUC, Liudmila. Opinia separată a istoricului Alexandru Boldur privind constituirea Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940). În: „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”, conf. șt. intern. a doctoranzilor. (2014; Chișinău). Conferința Științifică Internațională a doctoranzilor „Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători”: Teze / com. șt.: Alcaz Vasile [et al.]. – Chișinău: Artpoligraf, 2014,  p. 86

11.  CHICIUC, Liudmila, Cercetările etnografice în cadrul Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940). În: „Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale în Basarabia interbelică”, conferință științifică (2015; Chișinău). Noi orientări în dezvoltarea muzeografiei, etnografiei și istoriei naturale în Basarabia interbelică: Tezele Conferinței Științifice din 25 martie 2015 /  com.org.: M. Ursu [et.al.]; consultant șt.: Varvara Buzilă; coord.: Anton Moraru. – Chișinău: Labirint, 2015, p. 100-112. ISBN 978-9975-122-40-5


ADNOTARE

Chiciuc Liudmila. „Organizarea și activitatea Institutului Social Român din Basarabia (1934-1940)”, teză de doctor în istorie, specialitatea 611.02 - Istoria românilor (pe perioade). Chișinău, 2019.

Structura tezei: introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografie din 211 titluri, 156 pagini de text de bază.

Cuvinte cheie: Institutul Social Român, Basarabia, știință, științe sociale, cercetare monografică, cadre, manifestări, viață socială, Petre Ștefănucă, Pan Halippa, Teodosie Știrbu, Nicolae Moroșan.

Domeniul de studiu: Istoria românilor (epoca contemporană).

Scopul și obiectivele cercetării. Scopul: cercetarea din perspectiva științei istorice a organizării I.S.R. din Basarabia, a structurii, direcțiilor de activitate, rezultatelor și importanței instituției pentru viața cultural-științifică a regiunii, precizarea rezonanței rezultatelor activității institutului regional în spațiul românesc. Obiectivele: elucidarea gradului de abordare a problemei în istoriografie și în sursele istorice; identificarea premiselor constituirii, concretizarea procesului fondării şi a organizării activității instituției; determinarea direcțiilor de activitate şi a opțiunii pentru organizarea sistematică a cercetărilor pe domenii științifice; cercetarea în complexitate a campaniilor monografice organizate în teren și evidențierea contribuției cercetărilor efectuate la soluționarea problemelor sociale din Basarabia; generalizarea rolului cercetătorilor din Basarabia în procesul de cercetare a satelor basarabene și identificarea aportului lor la dezvoltarea științei naționale; elucidarea mijloacelor de propagare a rezultatelor cercetărilor științifice întreprinse de institutul regional şi a impactului social-cultural şi științific generat de acesta  în regiune și în țară.

Noutatea științifică și originalitatea lucrării. Teza reprezintă prima investigație științifică complexă, din punct de vedere istoric, a fondării, activității și importanței I.S.R. din Basarabia ca formă regională a mișcării de cercetare și acțiune socială și prima instituție de cercetare științifică în domeniul social din ținutul nostru.

Problema științifică soluționată rezidă în argumentarea calificării I.S. R. din Basarabia drept instituție veritabilă de cercetări științifice din ținut și concretizarea unicității ei în domeniul științelor sociale din Basarabia interbelică; analizarea activității instituției în baza complexului de documente și surse publicistice de epocă; reliefarea însemnătății rezultatelor cercetărilor științifice întreprinse de Institut pentru edificarea culturală și progresul social al regiunii; evidențierea contribuției cercetătorilor din Basarabia la dezvoltarea științelor sociale, în speță, a științei sociologice românești din perioada interbelică.

Importanța teoretică a tezei confirmă și reliefează rolul primordial și anvergura științelor sociale și a metodologiei științifice în studiul realităților istorice. Aspectele fundamentale ale temei elucidate, interpretate și evidențiate în lucrare, reflectă dimensiunea regională a mișcării sociale românești de cercetare și acțiune socială, care a pus accentul pe reformarea societății prin cunoașterea riguros științifică a realității vieții sociale și care a avut un ecou imens, atât în țară, cât și peste hotare.

Valoarea aplicativă a cercetării este determinată de faptul că metoda complexă a cercetării monografice, aplicată de Institut pentru cunoașterea științifică a realităților sociale rurale și  tendința acestuia, materializată în acțiuni concrete, de a contribui la edificarea cultural-științifică a ținutului,  sunt valabile, instructive, necesare și pe deplin aplicabile la realitățile de astăzi ale Republicii Moldova. Metodologia cercetărilor monografice interbelice poate și trebuie să servească cercetătorilor de astăzi (profesori de istorie, oameni de cultură, antreprenori) la elaborarea monografiilor localităților.

Implementarea rezultatelor științifice. Rezultatele științifice ale investigației au fost implementate prin prezentarea de rapoarte și comunicări la conferințe, seminare și simpozioane științifice naționale și  internaționale, axate pe problematica în cauză, finalizate cu cca 12 publicații științifice (articole, teze, rezumate); sunt utilizate la elaborarea cursurilor de istorie națională și a lucrărilor monografice și de sinteză privind istoria Basarabiei în cadrul statului unitar național.

RSS
Publicată de Institutul de Istorie pe Sâmbătă, 28 martie 2020


LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA


Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC