RomânăEnglish

Primul centru de cercetări academice în domeniul istoriei în R.S.S. Moldove­nească a fost înfiinţat în 1946 odată cu fondarea Bazei Moldoveneşti a A.Ş. a U.R.S.S., în care a fost inclus Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură. În 1958, acest institut este divizat în Institutul de Istorie şi Institutul de Limbă şi Literatură, iar din 1961 Institutul de Istorie funcţionează în cadrul A.Ş.M.

Prin decizia Guvernului Republicii Moldova din 14 decembrie 2005 s-a produs comasarea Institutului de Istorie cu Secţia Stat şi Drept a Institutului Filozofie, Sociologie şi Drept şi formarea Institutului de Istorie, Stat şi Drept. Ca urmare, în anul 2006 în cadrul Institutului de Istorie, Stat şi Drept al A.Ş.M. a fost creat Centrul de Studii Istorice.

În conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr.326 din 18 aprilie 2013 privind reorganizarea unor organizaţii din sfera ştiinţei şi inovării şi Hotărârea CSŞDT al AŞM nr.99 din 25 aprilie 2013, Institutul  de Istorie, Stat şi Drept se reorganizează în INSTITUTUL DE ISTORIE AL AŞM prin: 1. Transmiterea Centrului Stat şi Drept la Institutul de Cercetări Juridice şi Politice; 2. Preluarea Sectorului Filosofie din cadrul fostului Institut de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice al AŞM.

Directori ai acestui institut au fost consecutiv m. c. E. Russev (1961-1971), acad. I. Вudac (1971-1973), dr. hab. В. Vizer (1973-1977), m. c. V. Ţaranov (1977­-1991), dr. A. Ţaranu (1991-1992), m. c. A. Eşanu (1992-1994), m. c. D. Dragnev (1994-2006), dr. hab. A. Burian (din 2006); dr. Ion Jarcuţchii, dr. Sergiu Mustaţă; dr. Gheorghe Cojocaru.


În perioada anilor '40-'50 ai secolului trecut, la Institutul de Istorie, Limbă şi Literatură au activat istorici pregătiţi în R.A.S.S.M. (F. Grecul, V. Senchevici, I. Grosul etc.), precum şi unii cercetători, care au studiat în universităţile din România (E. Russev, V. Coroban, Gh. Bogaci, Al. Kidel etc.). În această perioadă, în domeniul ştiinţelor istorice a continuat procesul de formare a direcţiilor de cercetare, s-a extins problematica şi s-a ridicat nivelul investigaţiilor ştiinţifice. Secţia de istorie a Institutului de Istorie, Limbă şi Literatură a adus o contribuţie esenţială la organizarea cercetărilor ştiinţifice, la studierea problemelor social­-economice, politice, culturale ale istoriei Moldovei din cele mai vechi timpuri. Au apărut o serie de lucrări monografice şi culegeri tematice, în care au fost abordate şi studiate diverse Probleme privind originea moldovenilor şi forma­rea statalităţii moldoveneşti medievale, structura social-economică şi politică, evoluţia relaţiilor feudale în Ţara Moldovei în epoca medievală (Relaţiile feudale în Мoldova în secolele XIV-XVII (1950); F. Grecul. Structura social-economică şi politică a Moldovei în a doua jumătate a secolului al XV-lea (1950) şi Relaţiile agrare în Moldova în secolul al XV-lea prima jumătate a secolului al XVII-lea (1961). Realizări ştiinţifice semnificative au fost obţinute în sfera cercetării evoluţiei istorice a teritoriului dintre Nistru şi Prut, căruia, după încorporarea la Imperiul ţarist la 1812, i s-a atribuit denumirea istorică „Basarabia", în epoca modernă atenţia principală fiind acordată problemelor agrare. Au fost investigate particularităţile evoluţiei relaţii­lor feudale şi căile de destrămare a acestora, geneza şi dezvoltarea relaţiilor capitaliste în mediul rural, situaţia şi structura socială a ţărănimii, realizarea reformelor agrare burgheze, mişcarea socială în Moldova la începutul secolului al XX-lea ş.a. Rezultatele ştiinţifice obţinute şi-au găsit reflectare în studiile mono­grafice: Ţăranii din Basarabia 1812-1861 (I. Grosul, 1956); Dezvoltarea capitalismului în Basarabia în perioada postreformă (I. Видac, 1954); Reforma ţărănească în Basarabia din anii '60-'70 ai secolului al XIX-lea (I. Grosul, I. Видac, 1956); Revoluţia din anii 1905-­1907 în Мoldova (I. Видac, 1955); Mişcarea revoluţionară din Мoldova în anii 1905-1907 (D. Semeakov, 1955).


Începând cu sfârşitul anilor '50 în condiţiile aşa-numitului „dezgheţ” hruscio­vist, în activitatea ştiinţifică a Institutului de Istorie începe o nouă etapă - cea poststalinistă. În această perioadă s-a intensificat colaborarea istoricilor din R. Moldova cu cei din alte republici sovietice şi din „lagărul socialist", a devenit posibilă utilizarea metodei ştiinţifico-comparative, este cercetată tipologia societăţii medievale din Principatele Moldova şi Vala­hia, este valorificată moştenirea culturală medievală şi modernă. Istoricii de la Chişinău participă la conferinţe şi simpozioane ştiinţifice internaţionale, pleacă în deplasări de documentare ştiinţifică în arhivele şi bibliotecile din România, Bulgaria, Polonia etc.

Rezultatele cercetărilor ştiinţifice privind dezvoltarea social-economică a Ţării Moldovei în epoca medievală şi în perioada de tranziţie de la medieval la modern, determinarea tipologică a societăţii medievale moldoveneşti în contex­tul sud-est-european au fost generalizate în culegerile de studii: Вoпpocы экo­нoмичecкoй иcтopии Мoлдaвии эnoхи фeoдaлизмa и кaпитaлизмa (1972); Югo ­Вocтoчнaя Eвpoпa в cpeдниe вeкa (1972); Югo-Вocтoчнaя Eвpoпa в эпoху фeoдaлизмa (1973); monografiile individuale: Иccлeдoвaния no иcтopии фeoдaлизмa в Мoлдaвии. Oчepки иcтopии зeмлeвлaдeния (1972) de P. Sovetov; Ceльcкoe хoзяйcтвo фeoдaльнoй Мoлдaвии (кoнeц ХVII-нaчaлo XIX в.) (1975) de D. Dragnev etc. Criteriile şi concluziile principale privind tipologizarea socie­tăţii medievale din Principatele Dunărene şi Europa de Sud-Est au fost exami­nate în cadrul simpozionului internaţional din 1973 (or. Chişinău) şi susţinute de un şir de savanţi medievişti din U.R.S.S. şi din Europa, ceea ce denotă recunoaş­terea contribuţiei istoricilor moldoveni la cercetarea şi elaborarea problematicii nominalizate.

Cercetările ulterioare au fost orientate spre aprofundarea studiilor privind dezvoltarea social-economică a Ţării Moldovei în epoca medievală, fiind investi­gate aspectele principale ale evoluţiei societăţii. Aceste rezultate şi-au găsit reflec­tarea în culegerile tematice: Кapпaтo-Дунaйcкиe зeмли в cpeдниe вeкa (1975); Cлaвянo-вoлoшcкиe cвязи (1978); Coциaльнo-экoнoмичecкaя и пoлитичecкaя иcтopия Югo-Вocтoчнoй Eвpoпы (дo cepeдины XIX в.) (1980); în care relaţiile medievale din Principate au fost examinate Pe fundalul dezvoltării acestei socie­tăţi în Europa de Sud-Est, precum şi în lucrarea lui P. Sovetov Paзвитиe фeoдaлизмa и кpecтьянe Мoлдaвии (Oчepки иcтopии Peнты в XVI-нaчaлe XVIII в.) (1980) etc. Dezvoltarea relaţiilor economico-comerciale externe este re­flectată în lucrările: Тopгoвыe cвязи Мoлдaвии co Львoвoм в VI-XVII вeкaх (1968) şi Экoнoмичecкиe cвязи Мoлдaвcкoгo княжecтвa и Бaлкaнcких cтpaн c pуccким гocудapcтвoм в XVII вeкe (1980) de E. Podgradski.

În perioada respectivă o atenţie sporită a fost acordată studierii problemelor evoluţiei demografice a Moldovei în epoca medievală. În baza analizei comple­xe a surselor arheologice, toponimice, lingvistice şi scrise, a fost reconstruit procesul creşterii populaţiei în Moldova timpurie. A fost cercetată şi problema formării localităţilor săteşti, amplasării populaţiei rurale şi dezvoltării forţelor de producţie în satul moldovenesc în perioada medievală. Pentru studierea proceselor demografice în perioada premodernă au fost folosite din plin recen­sămintele populaţiei din anii 1772-1773, 1774 şi 1803, oferind posibilitatea de a urmări dinamica evoluţiei demografice atât la scară de ţară, cât şi la cea de judeţ. Realizarea lucrărilor monografice: Oчepки иcтopичecкoй гeoгpaфии Мoл­дaвии XIII-XIV вв. (1979) de L. Polevoi; Ceльcкиe пoceлeния Мoлдaвии XV-­XVII вв. (1969) de P. Bârnea; Нapoдoнaceлeния Мoлдaвии (1973) de P. Dmitriev au venit să argumenteze teza lansată anterior că evoluţia demografică în Мoldova în perioada dominaţiei otomane s-a caracterizat printr-un ritm lent de creştere a populaţiei.

În cadrul tematicii de cercetare a istoriei Moldovei în epoca medievală, un loc important îl ocupa istoria politicii ţării, inclusiv problemele de istorie a luptei pentru independenţă şi integritate în perioada secolului al XIV-lea ­începutul secolului al XVI-lea şi pentru răsturnarea dominaţiei otomane în secolul al XVI-lea mijlocul secolului al XIX-lea. În contextul tematicii de cerce­tare de atunci o atenţie sporită era acordată studierii relaţiilor moldo-ruso­-ucrainene, fiind pubicate la acest capitol o serie de studii şi culegeri: Oчepки иcтopии мoлдaвcкo-pуccкo-укpaинcких cвязeй (1961) şi Дpужбa кoвaлacь вeкaми (1980) de N. Mohov; Pуccкo-мoлдaвcкoe бoeвoe coдpужecтвo, 1735-1739 (1962) de E. Sulman; Бopьбa мoлдaвcкoгo нapoдa npoтив ocмaнcкoгo игa (1968) de E. Russev, lucrarea colectivă elaborată în comun cu colegii din Ucraina Иcтopичecкиe кopни cвязeй и дpужбы укpaинcкoгo и мoлдaвcкoгo нapoдoв (1980), în care sunt relevate legăturile economice, politice şi culturale la diferite etape ale dezvoltării lor istorice (până la începutul secolului al XX-lea) etc. Într-un şir de lucrări monografice au fost abordate şi studiate relaţiile moldo-ruse din ultimul sfert al secolului al XVIII-lea începutul secolului al XIX-lea: Poccия и ocвoбoдитeльнaя бopьбa мoлдaвcкoгo нapoдa пpoтив ocмaнcкoгo игa в кoнцe XVIII в. (1976) de I. Semionov; Дунaйcкиe княжecтвa в noлитикe Poccии 1774-1806 г. (1975) de G. Grosul. În toate aceste lucrări, de rând cu valorificarea unui bogat material factologic, inclusiv depistat de autori în arhivele din Moscova, Sankt-Petersburg, Kiev etc., persistau şi aprecieri unilaterale privind aşa­ numita „prietenie de veacuri” moldo-ruso-ucraineană.


În anii '70-'80, în studierea istoriei politice a Ţării Moldovei s-a conturat diversificarea tematicii de cercetare, cuprinzând noi direcţii, areale politico-­statale şi moduri de abordări complexe a problemelor – în contextul sistemului de atunci al relaţiilor internaţionale, situaţiei politice interne şi evoluţiei societăţii medievale. Interconexiunea premiselor social-economice interne şi a condiţiilor politice externe privind formarea statului moldovenesc a fost studiată în lucrarea Внeшнeпoлитичecкиe уcлoвия oбpaзoвaния Мoлдaвcкoгo фeoдaльнo­гo гocудapcтвa (1981) de A. Parasca, în care este formulată problema existentei a câtorva etape de constituire statală a Ţării Moldovei. Politica Principatului Moldova faţă de regatul polonez a fost studiată şi reflectată în cartea Мoлдaвc­кo-пoльcкиe пoлитичecкиe cвязи в пocлeднeй чeтвepти XVII- XVIII г. (1980) de L. Vlasov.

În strânsă legătură cu agresiunea otomană şi cu schimbările intervenite în situaţia politică interna este cercetată politica externă a statului moldovenesc la hotarele secolelor XV şi XVI în lucrarea lui Gh. Gonţa Мoлдaвия и ocмaнcкaя aгpeccия в пocлeднeй чeтвepти XV – пepвoй тpeти XVI в. (1984).

Realizările obţinute în studierea istoriei politice externe a Ţării Moldovei în perioada medievală a oferit medieviştilor moldoveni posibilitatea să elaboreze studiul de sinteză Oчepки внeшнeпoлитичecкoй иcтopии Мoлдaвcкoгo кня­жecтвa, sub conducerea lui D. Dragnev (1987).

O direcţie importantă de cercetare în istoriografia moldovenească o consti­tuie studierea culturii epocii medievale. Un aport considerabil la cercetarea acestei probleme îi revine lui E. Russev care a realizat multiple studii consacra­te istoriei cronografiei moldoveneşti, calificând operele marilor cronografi ca surse istorice, monumente de limbă şi literatură. Probleme de istorie a învăţă­mântului în Moldova medievală sunt tratate în lucrarea monografică Шкoлa и пpocвeтлeниe в Мoлдaвии (XV - нaчaлo XVIII в.) (1983) de A. Eşanu, în care au fost studiate formele principale de dezvoltare a şcolii şi învăţământului în Moldova în sec. XV - începutul sec. al XVIII-lea şi rolul lor în răspândirea ştiinţei de carte şi a culturii moldoveneşti. Istoria răspândirii şi editării manu­scriselor operei lui Dimitrie Cantemir „Descrierea Moldovei” în diferite limbi şi ţări din Europa este reflectată în cartea lui A. Eşanu Dimitrie Cantemir „Descrie­rea Moldovei". Manuscrise şi ediţii (1987).

În anii '60-'80, medieviştii moldoveni au înregistrat succese şi în activitatea arheografică. Din anul 1961 este iniţiată editarea corpului de documente slavo­-moldoveneşti şi moldo-slave din sec. XV-XVIII, înmănuncheate în colecţia „Moldova în epoca feudalismului" (întocmită de E. Russev, D. Dragnev, P. Sove­tov, P. Dmitriev, A. Nichitici, L. Svetlicinîi), care a apărut în cîteva volume (vol. 1-1961, vol. II -1978, vol. III -1982, vol. VII -1975 etc.). În comun cu Academia de Ştiinţe a U.R.S.S. şi cu Academia Română a fost editată culegerea de documente Иcтopичecкиe cвязи нapoдoв CCCP и Pумынии în 3 volume (1965-1970), care cuprinde documente din perioada secolului al XV-lea începutul secolului al XVIII-lea. A fost pregătită şi publicată culegerea de documente Poccия и ocвo­бoдитeльнaя бopьбa мoлдaвcкoгo нapoдa пpoтив ocмaнcкoгo игa (1769-1812) (1984). Au apărut studii de cercetare a izvoarelor scrise din secolul XI – începutul secolului al XIX-lea, înmănuncheate în prima culegere de acest gen Пpoблeмы иcтoчникoвeдeния иcтopии Мoлдaвии пepиoдa фeoдaлизмa и кaпитaлизмa (1983).

O semnificaţie deosebită pentru studierea culturii Moldovei medievale a avut-o editarea cronicilor moldoveneşti şi a unor opere ale lui Dimitrie Cante­mir. În anii '60-'80 cu concursul istoricilor şi filologilor au fost publicate Cлaвя­нo-мoлдaвcкиe лeтoпиcи XV-XVI вв. (1976); Letopiseţul Ţării Moldovei (1971) de Gr. Ureche; Letopiseţul Ţării Moldovei de la Aron-Vodă încoace (1972) de М. Costin; O samă de cuvinte. Letopisetul Ţării Moldovei (1979) de I. Neculce; Istoria ieroglifică (1973) şi Descrierea Moldovei de Dimitrie Cantemir (1957, 1975, 1982, 1988, în limba rusă - 1973). În anul 1990, cronicele au fost publicate într-o ediţie specială cu titlul Letopiseţul Ţării Moldovei (îngrijirea textului A. Dimitriev, Т. Celac).

În arealul preocupărilor ştiinţifice ale istoricilor un loc deosebit îl ocupă cercetarea dezvoltării istorice a Moldovei de Est (teritoriului dintre Prut şi Nistru, numit Basarabia) şi a spaţiului din stânga Nistrului în componenţa Imperiului ţarist în perioada dintre finele secolului al XVIII-lea şi anul 1917. Eforturile erau concentrate asupra studierii problemelor privind politica regi­mului ţarist şi statutul juridic al Basarabiei în sistemul colonial al Imperiului rus, evoluţia social-economică, politică şi culturală a ţinutului, mişcarea social-politi­că şi de eliberare, transformările structural-formaţionale în dezvoltarea societăţii basarabene Pe parcursul secolului al XIX-lea începutul secolului al XX-lea.

Statutul juridic al Basarabiei în sistemul administrativ-politic şi colonial al Imperiului rus, formarea, structura şi competenţele organelor administrative ale regiunii în prima treime a secolului al XIX-lea sunt descrise în lucrarea Aвтo­нoмия Бeccapaбии в cocтaвe Poccии (1812-1828) // Тpуды пo иcтopии Мoлдa­вии XIX вeкa (1982) de I. Grosul.

Probleme de istorie privind dezvoltarea industriei, agriculturii, transportului şi comerţului, a evoluţiei proceselor social-demografice, precum şi a relaţiilor agrare şi a realizării reformelor din anii '60-'70 ai secolului al XIX-lea începu­tul secolului al XX-lea au fost abordate şi tratate în studiul de sinteză Иcтopия нapoднoгo хoзяйcтвa Мoлдaвcкoй CCP (1812-1917 г.) (1977), în lucrările mono­grafice individuale: Oчepки иcтopии нapoднoгo хoзяйcтвa Бeccapaбии (1812-­1861) şi Oчepки иcтopии нapoднoгo хoзяйcтвa Бeccapaбии (1861-1905) de I. Grosul şi I. Вudac; Экoнoмичecкoe paзвитиe дopeфopмeннoй Бeccapaбии в пepвoй пoлoвинe XIX в. (U.S.M., 1973) de М. Muntean; Oчepки экoнoмичecкoй иcтopии Бeccapaбии эпoхи импepиaлизмa (1980) de D. Semeakov; Пpoмыш­лeннocть Бeccapaбии в кoнцe XIX-нaчaлe XX в. (1985) de N. Babilunga; cule­gerea tematică Вoпpocы иcтopии Мoлдaвии XIX вeкa – нaчaлa XX вeкa (1989).

Procesele de formare a pieţelor locale ramurale şi unificarea acestora în piaţa agricolă basarabeană şi încadrarea ei în sfera de influenţă a pieţei agrare ruse şi a celei europene au fost obiectul cercetărilor în lucrarea Ceльcкoхo­зяйcтвeнный pынoк Бeccapaбии в XIX в. (1981) de I. Anţupov. Au fost realizate ample cercetări în domeniul istoriei oraşelor, fiind elucidate dinamica populaţiei urbane şi structura ei socială, dezvoltarea industriei şi a comerţului, evoluţia relaţiilor capitaliste în mediul urban. Rezultatele obţinute sunt prezentate în studiile Гopoдa Бeccapaбии (1812-1961) (1964) şi Гopoдa Бeccapaбии (1861-1900) (1975) de V. Jukov.

Cercetătorii epocii moderne au acordat o mare atenţie specificului dezvoltării social-economice a zonei de sud a Basarabiei. Amplasarea aici a ţăranilor din interiorul Rusiei ţariste şi a coloniştilor străini de origine bulgară, găgăuză şi germană, situaţia social-economică a categoriilor ţărăneşti, evoluţia relaţiilor agra­re şi a celor burgheze, mişcarea socială şi alte aspecte au fost studiate în cărţile: Пepeceлeниe бoлгap в Южную Бeccapaбию 1828-1834 г. (1965) şi Coциaльнo­экoнoмичecкoe paзвитиe бoлгapcких и гaгaузких cёл Южнoй Бeccapaбии (1808-­1856 г.) (1970) de I. Mesceriuk; Гocудapcтвeннaя дepeвня Бeccapaбии в XIX в. (1966) şi Aгpapныe oтнoшeния нa югe Бeccapaбии (1812-1870 г.) (1978) de I. An­ţupov; Oбщecтвeннoe движeниe и клaccoвaя бopьбa бoлгap и гaгaузoв югa Poccии (кoнeц 20-х-cepeдинa 50-х гг. XIX в.) (1988) de I. Grec etc.

În anii '70-'80 a fost iniţiată studierea unor probleme necercetate sau slab explorate în istoriografia naţională. Rezultatele investigaţiilor efectuate în ca­drul cercetării problemelor privind dezvoltarea social-economică a spaţiului din stânga Nistrului în secolul al XIX-lea sunt prezentate în lucrările: Paзвитиe пpoмышлeннocти и тopгoвли в лeвoбepeжных Paйoнaх мoлдaвcкoгo Пoднecтpo­вья в пopeфopмeнный пepиoд (1861-1905 г.) (1985) de I. Jarcuţchi; Кpecтьянe лeвoбepeжнoгo Пpeднecтpoвья в дopeфopмeнный пepиoд (1990) de I. Anţupov.

Pondere semnificativă în tematica de cercetare a istoriei Basarabiei şi spaţiului din stânga Nistrului în perioada modernă avea problematica social-politică. Carac­terul, tendinţele evoluţiei, orientările politico-ideologice şi formele principale de mani­festare a mişcării social-politice şi a celei social-revoluţionare, antrenarea populaţiei locale în mişcarea de eliberare a popoarelor balcanice sunt cercetate şi elucidate în lucrările: Coциaльнo-пoлитичecкoe движeниe в Бeccapaбии в дopeфopмeнный пepиoд (1959) de I. Видac; Oбщecтвeннoe движeниe в Бeccapaбии в пepвoй чeтвepти XIX в. (în 2 volume, 1974) de L. Oganean; Южныe дeкaбpиcты и гpeчecкoe нaциo­нaльнo-ocвoбoдитeльнoe движeниe (U.S.M., 1963); Бeccapaбия и гpeчecкoe нaциo­нaльнo-ocвoбoдитeльнoe движeниe (1974); Дeкaбpиcты в Мoлдaвии (1975); Пepeдo­вaя Poccия и oбщecтвeннo-пoлитичecкoe движeниe в Мoлдaвии (пepвaя пoлo­винa XIX в.) (1986) de I. Iovva; Peвoлюциoннoe движeниe в Мoлдaвии (c 1895 no фeвpaль 1917 г.) (1980) de I. Ivanov etc.

S-a completat sursa documentară, fiind pregătită şi publicată colecţia de documente „Istoria Moldovei. Documente şi materiale", consacrate situaţiei soci­al-economice a ţăranilor şi mişcării ţărăneşti în Basarabia în secolul al XIX-lea (în 5 volume, 1957-1969). De rând cu realizările incontestabile ale istoricilor în studierea istoriei Basa­rabiei şi Transnistriei (sec. XIX – încep. sec. XX), în lucrările lor au continuat să fie apreciată pozitiv anexarea Basarabiei de către Rusia, politica rusificătoare a ţarismului în aceste teritorii era trecută cu vederea, fiind apreciate negativ mişcarea naţională din provincie şi, mai ales, relaţiile ei cu intelectualitatea din România.

Un loc deosebit de important în activitatea ştiinţifică a Institutului de Istorie revenea studierii istoriei Мol­dovei în perioada contemporană. În funcţie de tematica de cercetare şi de cronologia istorică concretă a desfăşurării evenimentelor istorice în spaţiul din­tre Prut şi Nistru şi din stânga Nistrului, cercetările ştiinţifice au fost concentra­te asupra studierii problemelor încadrate în doua microperioade istorice dis­tincte: perioada interbelică şi perioada postbelică.

Mediul politico-partinic şi ideologic în care s-au dezvoltat ştiinţele istorice a influenţat decisiv asupra formării tematicii de cercetare şi a modului de inter­pretare a evenimentelor şi fenomenelor istorice, dominantă fiind orientarea spre satisfacerea demersurilor politico-ideologice oficioase.

În cadrul direcţiilor ştiinţifice stabilite pentru perioada contemporană o atenţie sporită s-a acordat istoriei mişcării social-revoluţionare din anii 1917-1920, evi­denţiată în istoriografia sovietică prin trei componente integrate în următoarea formulă: revoluţia din octombrie, lupta pentru instaurarea puterii sovietice şi războiul civil.

Un şir de lucrări a fost consacrat „mişcării revoluţionare" din Moldova şi pe Frontul român în anul 1917: Бopьбa тpудящихcя Бeccapaбии пpoтив интepвeн­тoв в 1917-1920 г. (1957) de N. Berezneakov; Кpecтьянcкoe движeниe в Мoл­дaвии в 1917 гoду и пpeтвopeниe в жизнь лeнинcкoгo Дeкpeтa o зeмлe (1970) de М. Itkis; Дeмoкpaтичecкoe движeниe зa миp нa Pумынcкoм фpoнтe в 1917 гoду (1973) de E. Danu; Дeятeльнocть coлдaтcких Coвeтoв и кoмитeтoв нa Pумынcкoм фpoнтe и в Мoлдaвии в 1917 г. (1983) de М. Ghitiu. Cercetările realizate au servit drept bază pentru elaborarea lucrării colective de sinteză Пoбeдa Coвeтcкoй влacти в Мoлдaвии (Moscova, 1978 - în 1. rusă; Chişinău, 1980 - 1. română). Lucrarea se baza Pe o tratare forţată a surselor istorice.

Obiectul unor descrieri a fost şi organul legislativ suprem al Republicii Democratice Moldoveneşti Sfatul Ţării, caracterizat tendenţios şi în exclusivita­te în culori negre: Пpeдaтeльcкaя Poль «Cфaтул цэpий» (1969) de S. Afteniuc, A. Esaulenco şi М. Itkis etc.

Desfăşurarea războiului civil şi primele transformări socialiste în spaţiul din stânga Nistrului sunt studiate în lucrarea Лeвoбepeжныe paйoны Мoлдaвии. 1918-1924 (иcтopичecкий oчepк) (1979) de Z. Ivanova.

În paralel cu editarea lucrărilor monografice au fost publicate o serie de culegeri de documente: Бopьбa зa влacть Coвeтoв в Мoлдaвии (мapт 1917 ­мapт 1918) (1957); 3a влacть Coвeтoв. Хpoникa peвoлюциoнных coбытий в Мoлдaвии (мapт 1917 янвapь 1918 г.) (1979) etc.

Situaţia Basarabiei în componenţa statului unitar român şi mişcarea socială în perioda interbelică a fost abordată într-un şir de lucrări individuale: Пo­лoжeниe тpудящихcя и дeмoгpaфичecкиe пpoгpeccы в гopoдaх Бeccapaбии. 1918-1940 (1977) de S. Kustreabov; Культуpa Бeccapaбии. 1918-1940 (1978) de S. Brâ­seakin; Oбщecтвo бeccapaбцeв в CCCP и coюзы бeccapaбcких эмигpaнтoв. 1924-1940 (1978) de I. Kopanski; Кpecтьянcкoe движeниe в Бeccapaбии в 1929-­1933 г. (1976) de N. Moldovan etc. şi în scrierea colectivă de sinteză Бopьбa тpудящихcя Бeccapaбии зa cвoe ocвoбoждeниe и вoccoeдинeниe c Coвeтcкoü poдинoй. 1918-1940 г. (1970).

Obiectul unor studii speciale a fost istoria R.A.S.S. Moldoveneşti. Condiţiile istorice, premisele şi procesul de formare a R.A.S.S. Moldoveneşti sunt expuse în lucrarea Oбpaзoвaниe Мoлдaвcкoй CCP (1974) de A. Repida. Dezvoltarea industriei şi agriculturii în republica autonomă, crearea noilor ramuri industriale, situaţia economică a gospodăriilor ţărăneşti în ajunul colectivizării, colectivi­zarea agriculturii, formarea şi activitatea organelor elective ale puterii - sovie­telor - au fost reflectate în cărţile: Coциaлиcтичecкaя peкoнcтpукция и paзвитиe npoмышлeннocти и ceльcкoгo хoзяйcтвa МACCP (1926-1937) (1974) de Ch. Stratievschi; Учacтиe тpудящихcя Мoлдaвcкoй CCP в дeятeльнocти Coвeтoв (1924-1940 г.) (1981) de A. Roman; Экoнoмичecкoe paзвитиe дoкoл­хoзнoгo ceлa Мoлдaвcкoй CCP (1989) de N. Chicuş etc.

Problema anului 1940, actul încorporării Basarabiei la Uniunea Sovietică şi formarea R.S.S. Moldoveneşti, locul şi rolul acestui an în dezvoltarea statalităţii sovietice moldoveneşti şi alte aspecte ale problemei au fost abordate în lucră­rile: Вoccoeдинeниe мoлдaвcкoгo нapoдa в eдинoe Coвeтcкoe гocудapcтвo (1965); Мoлдaвcкaя coвeтcкaя гocудapcтвeннocть и бeccapaбcкий вoпpoc (1974) şi Гoд 1940. Пpoдoлжeниe coциaлиcтичecкoй peвoлюции в Мoлдaвии (1985) de A. La­zarev. Aceste lucrări au provocat aprecieri controversate în unele publicaţii de peste hotare.

S-a realizat un şir de lucrări în care au fost studiate diverse aspecte privind participarea Moldovei în ce1 de-al Doilea Război Mondial. Desfăşurarea operaţiilor militare pe teritoriul Moldovei, participarea populaţiei în luptele contra fascismului au fost reflectate într-un şir de lucrări, mai reprezentativ dintre ele fiind studiul colectiv Мoлдaвcкaя CCP в Вeликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe Co­вeтcкoгo Coюзa 1941-1945 г. (1970) de S. Afteniuc, D. Elin, A. Korenev şi I. Levit şi culegerea de documente Мoлдaвcкaя CCP в Вeликoй Oтeчecтвeннoй вoйнe Coвeтcкoгo Coюзa 1941-1945 г. în 2 volume (1975-1976).

Începând cu anii '60, în tematica ştiinţifică a crescut considerabil ponderea lucrărilor consacrate istoriei construcţiei „socialismului" în republică, în special dezvoltării social-economice, politice şi culturale în perioada postbelică. Din punctul de vedere al opticii timpului de atunci, au fost abordate şi tratate un spectru larg de probleme referitoare la transformările social-economice, politice şi culturale de natură socialistă şi efectul lor asupra dezvoltării R.S.S. Moldove­neşti în a doua jumătate a secolului al XX-lea.

Rezultatele investigaţiilor ştiinţifice ale procesului de industrializare a repu­blicii, constituirea complexului industrial republican, diversificarea de ramură şi integrarea acestuia în complexul industrial unional, efectele social-economice ale industrializării au fost prezentate în studiile monografice: Пo пути индуcтpиaлизaции (1975) şi Индуcтpиaльный пpoгpecc Coвeтcкoй Мoлдaвии в пepиoд paзвитoгo coциaлизмa (1983) de V. Ţaranov; Ocущecтвлeниe лeнинcких идeй элeктpификaции в Мoлдaвcкoй CCP (1970) de I. Petrovski ş.a.

Principiile generale şi particularităţile constituirii şi dezvoltării clasei munci­toare au fost analizate în monografiile: Poль Paбoчeгo клacca в cтpoитeльcтвe coциaлизмa в Мoлдaвcкoй CCP (1977) de L. Repida; Paзвитиe paбoчeгo клacca в Мoлдaвcкoй CCP. 1945-1955 г. (1969) de V. Barbulat; Тeхничecкий npoгpecc и coциaльнaя cтpуктуpa paбoчих пpoмышдeннocти Мoлдaвcкoй CCP (1940-­1959 г.) (1982) de D. Taban şi culegerile tematice: Paзвитиe Paбoчeгo клacca: Moлдaвcкoй CCP (1940-1965) (1970); Paзвитиe npoмышлeннocти и Paбoчeгo клacca Мoлдaвcкoй CCP (1970); Фopмиpoвaниe и измeнeниe чиcлeннocти paбoчeгo клacca Мoлдaвcкoй CCP (1980) ş.a.

A crescut semnificativ interesul istoricilor faţă de istoria agrară. Prima pre­zentare amplă a întregului proces al dezvoltării agriculturii în R.A.S.S.M. şi în R.S.S.M. în anii postbelici a fost efectuată în lucrarea monografică colectivă Ocущecтвлeниe лeнинcкoгo кooпepaтивнoгo плaнa в мoлдaвcкoй дepeвнe (1963) de S. Afteniuc, Ch. Stratievschi şi V. Ţaranov, după care a urmat, studiul de sinteză Cтaнoвлeниe и Paзвитиe кoлхoзнoгo cтpoя в Мoлдaвcкoй CCP (1971), în care s-a analizat dezvoltarea agriculturii în intervalul de timp cuprins intre anii '20 şi mijlocul anilor '60 ai secolului al XX-lea. Procesul de colectivizare şi de formare _a ţărănimii colhoznice este prezentat în cartea Кoллeктивизaция ceльcкo­гo хoзяйcтвa и фopмиpoвaниe клacca кoлхoзнoгo кpecтьянcтвa в Мoлдaвии (1976) de М. Sâtnic. Problemele referitoare la consolidarea colhozurilor şi dez­voltarea lor în continuare au fost abordate în lucrările Paзвитиe ceльcкoгo хoзяйcтвa Мoлдaвcкoй CCP (1975) de В. Vizer; Укpупнeниe кoлхoзoв Мoл­дaвcкoй CCP в 1950-1965 гг. (1978) de S. Novakov; Ceльcкoe хoзяйcтвo и кpecтьянcтвo Coвeтcкoй Мoлдaвии (1921-1965 г) (1970) etc.

Problemele dezvoltării agriculturii în condiţiile aprofundării proceselor de integrare agroindustrială şi cooperare intergospodărească, de perfecţionare a relaţiilor de producţie în sfera agrară şi de amplificare a influenţei progresului tehnico-ştiinţific asupra structurii sociale a ţărănimii colhoznice au constituit obiectul investigaţiilor in lucrările Нaучнo-тeхничecкий пpoгpecc в ceльcкoм хoзяйcтвe Мoлдaвии (1959-1970 г.) (1982) de L. Bulmaga; Вoзникнoвeниe и paзвитиe мeжхoзяйcтвeннoй кooпepaции в ceльcкoм хoзяйcтвe Мoлдaвcкoй CCP (1950-1972) (1983) de L. Erhan s.a.

O atenţie prioritară s-a acordat studierii istoriei dezvoltării culturii în perioada contemporană. Într-un şir de lucrări au fost abordate şi cercetate istoria formării, dezvoltării şi activităţii intelectualităţii, consolidarea bazei tehnico-materiale a instituţiilor de cultură, de învăţământ şi a celor ştiinţifice, dezvoltarea relaţiilor de colaborare cu republicile unionale în domeniul culturii. Acestea şi multe alte probleme şi-au găsit reflectare în lucrările monografice Интeллигeнция Мoл­дaвcкoй CCP (1940-1975) (1979) şi Учacтиe интeллигeнции в paзвитии экo­нoмики и культуpы Мoлдaвcкoй CCP (1940-1975) (1980) de Z. Fedko şi N. Pe­trovski; Интeллигeнция Coвeтcкoй Мoлдaвии. Пoдгoтoвкa cпeциaлиcтoв в Мoлдaвии (1971) de G. Bârcă; Oчepки иcтopии opгaнизaции нaуки в Coвeтcкoй Мoлдaвии (1924-1961) (1980) şi Cфopмиpoвaниe и paзвитиe нaучнoгo пoтeнциaлa Мoлдaвcкoй CCP (1987) de O. Tarasov; Дeятeльнocть культпpocвeтучpeждeний Мoлдaвcкoй CCP пo кoммуниcтичecкoму вocпитaнию тpудящихcя (1959­1979) (1979) de V. Cozma etc.

În paralel cu problematica menţionată, colaboratorii institutului au abordat şi alte aspecte nu mai puţin importante. Funcţionarea organelor elective ale puterii şi antrenarea în activitatea acestora a populaţiei este reflectată în cartea Co­вeты и oбщecтвeннo-пoлитичecкaя aктивнocть тpудящихcя Мoлдaвcкoй CCP в 1940-1960 гoдaх (1989) de I. Bodrug. Au apărut lucrări referitoare la colabora­rea economică a Moldovei cu unele republici unionale şi cu ţările-membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc: monografia colectivă Экoнoмичecкиe cвязи Укpaинcкoй CCP и Мoлдaвcкoй CCP нa этaпe paзвитoгo coциaлизмa (1982); Мoлдaвия в coтpудничecтвe Coвeтcкoгo Coюзa c coциaлиcтичecкими cтpaнaми (1981) de V. Andruşceac etc.

Au fost întreprinse primele încercări în vederea elaborării unor probleme teoretice în domeniul ştiinţelor de izvoristică, în special în statistica industrială: Тeopия и пpaктикa иccлeдoвaния гoдoвых oтчeтoв coциaлиcтичecких пpo­мышлeнных пpeдпpиятий кaк иcтopичecкoгo иcтoчникa (1983) de A. Lisovina.

Concomitent cu editarea lucrărilor ştiinţifice au fost pregătite şi publicate o serie de culegeri tematice de documente şi materiale: Культуpa Мoлдaвии зa гoды Coвeтcкoй влacти, vol I. Paзвитиe культуpы в Мoлдaвcкoй CCP, Partea 1-2 (1975-1976), Vol. II. Paзвитиe культуpы в Мoлдaвcкoй CCP, Partea I (1984); Coвeтcкoe cтpoитeльcтвo в лeвoбepeжных paйoнaх Мoлдaвии. 1921­1924 г. (1967); Coциaлиcтичecкaя индуcтpиaлизaция и paзвитиe paбoчeгo клacca в Coвeтcкoй Мoлдaвии (1926-1958 г) (1970); Кoллeктивизaция кpecтьянcких хoзяйcтв в пpaвoбepeжных paйoнaх Мoлдaвcкoй CCP (1969) etc.

În anii '60-'80, în cadrul Institutului de Istorie s-a constituit şi s-a afirmat direcţia ştiinţifică Istoria Europei de Sud-Est în epoca modernă şi contempora­nă, obiectul investigaţiilor fiind, în primul rând, Bulgaria şi România.

În cadrul tematicii bulgaristice atenţia principală era acordată studierii relaţii­lor revoluţionare ruso-bulgare şi participării populaţiei din sudul Rusiei în miş­carea bulgară de renaştere şi eliberare naţională, fiind publicate studii asupra problematicii respective: Бoлгapo-poccийcкиe peвoлюциoнныe cвязи 60-70-х гг. XIX cтoлeтия (1972); Из иcтopии бoлгapo-poccийcких культуpных cвязeй в 40-70-х гг. XIX в. (1976); Из иcтopии Poccийcкo-бoлгapcких oбщecтвeнных и peвoлциoнных cвязeй (пocлeдняя чeтвepть XIX в.) (1979) şi Бoлгapo­-poccийcкиe peвoлюциoнныe cвязи вo втopoй пoлoвинe XIX в. (1983) toate de C. Poglubko; Poccийcкиe peвoлюциoнepы в Югo-Вocтoчнoй Eвpoпe (1973) de V. Grosul; Вклaд Poccии в пoдгoтoвку бoлгapcкoй интeллигeнции в 50-70-e гoды XIX в. (1981) de L. Stepanov; Учacтиe бoлгap югa Poccии в бoлгapcкoм нaциoнaльнoм Вoзpoждeнии (50-70-e г. XIX в.) (1981) de I. Zabunov; Пoлитичecкиe opгaнизaции бoлгapcкoгo нaциoнaльнo-ocвoбoдитeльнoгo движeния вo втopoй пoлoвинe 50х-60e г. XIX в. (1982), culegerea tematică Пpoблeмы иcтopии cтpaн Югo-Вocтoчнoй Eвpoпы (1989) ş.a.

În studierea problematicii referitoare la istoria României s-au conturat două direcţii de cercetare: viaţa politică internă şi România în sistemul relaţiilor internaţionale la nivel bilateral şi multilateral în epoca modernă şi contemporană. Diverse aspecte ale vieţii sociale şi politice interne au fost tratate în lucrările monografice Paбoчee и coциaлиcтичecкoe движeниe в Pумынии (1907-­1914 г.) (1974) şi Coциaлиcтичecкoe движeниe в Pумынии (1977) de A. Moşanu; Пoлитичecкaя cиcтeмa Pумынии (nocлeдняя чeтвepть XIX-нaчaлo ХХ в.) (1980) de S. Madievski. Probemele interne şi externe ale formării statului român independent au fost abordate în studiile Pуccкo-pумынcкиe oтнoшeния в 1859­-1863 гoдaх (1968) şi Вeликиe дepжaвы и фopмиpoвaниe pумынcкoгo нeзaвиcимo­гo гocудapcтвa (1980) de E. Certan; Poccия и фopмиpoвaниe pумынcкoгo нeзaви­cимoгo гocудapcтвa (1969) de V. Grosul şi E. Certan.

În cadrul istoriei relaţiilor internaţionale ale ţărilor din Europa de Sud-Est, inclu­siv ale României şi Bulgariei, la un nivel relativ mai mult sunt explorate cele ce ţin de legăturile cu U.R.S.S.: Внeшняя пoлитикa Pумынии и pумынo-coвeтcкиe oтнoшeния (ceнтябpь 1939-июль 1941 г.) (1971) de М. Kolker şi I. Levit; Coвeтcкo-pумынcкиe oтнoшeния. 1929-1934 г. (1971) de I. Kopanski şi I. Levit; Учacтиe фaшиcтcкoй Pумынии в aгpeccии пpoтив CCCP (Иcтoки, плaны, Дeтaлизaция. 1.IX.1939-19.XI.1942) (1981) şi Кpaх пoлитики aгpeccии диктaтуpы Aнтoнecку (19.XI.1942-23.VIII.1944) (1983) de I. Levit; Oчepки внeшнeй пoлитики Pумынcкoй Нapoднoй Pecпублики 1948-1955 г. (1971) şi Бopьбa Coвeтcкoгo Coюзa зa пpиeм в OOН Бoлгapии, Вeнгpии и Pумынии (1972) de М. Muntean; Пoдгoтoвкa и зaключeниe миpных дoгoвopoв c Бoлгapиeй, Вeнгpиeй и Pумыниeй пocлe втopoй миpoвoй вoйны (1981) de C. Jighea; Pумынcкo-фpaнцузcкиe oт­чoшeния вo втopoй пoлoвинe 70-х-80-e гoды (1989) de V. Opincă.

La sfârşitul anilor '80 la Institutul de Istorie a fost iniţiată elaborarea cursului academic colectiv „Istoria R.S.S. Moldoveneşti" în 6 volume, care urma să sintet­izeze realizările istoriografiei sovietice moldoveneşti din perioada postbelică. A fost publicat doar vol. I (1987), celelalte rămânând nefinisate. Ele au fost depăşite, nerezistând noilor cerinţe ale societăţii în condiţiile avântului mişcării naţi­onale din anii 1989-1991.


Perioada din 1991 până în prezent. Marile răsturnări de situaţie din anii 1989-1991 în Republica Moldova au contribuit la creşterea considerabilă a interesului faţă de o istorie veridică a spaţiului dintre Nistru şi Prut. Cine suntem, de unde venim, încotro mergem? Aceste întrebări erau puse nu numai Pe paginile ziare­lor şi revistelor, ci şi la meeting-uri şi cenacluri. Istoriografia oficială a fost învinui­tă de falsificarea istoriei. Începe un proces de editare în grabă a unor lucrări ale istoricilor români din perioada interbelică (N. Iorga, I. Nistor, AL. Boldur, St. Cio­banu etc.) şi a celor contemporani (Gh. Platon, N. Grigoras, I. Caproşu şi C. Stoide. St. S. Gorovei etc.). În 1989-1990 acad. Artiom Lazarev Publică o serie de articole în care scoate în evidenţă unele „pete albe” în istoria Moldovei: exagerarea în istoriografia sovietică a rolului slavilor în spaţiul carpato-nistrean, urmările nefas­te ale anexării Basarabiei la Rusia în 1812, politica de rusificare a ţarismului în Basarabia, importanţa creării Republicii Democratice Moldoveneşti din 1917, dez­membrarea teritoriului Basarabiei de către conducerea sovietică în 1940 etc. Cea mai mare parte a istoricilor (mai ales din generaţia tânără şi medie) refuză să mai susţină vechile dogme ideologice şi se situează Pe poziţii reformiste. Din iniţiativa acestor istorici sunt fondate revistele „Patrimoniul", „Cugetul", apoi „Destin Româ­nesc" (din 1994, apare cu sprijinul Fundaţiei Culturale Române), care Publică articole şi materiale în Probleme generale de istorie, documente ale timpului, propagă personalităţi de vază din istoria neamului.

Sub impactul noilor procese din societate, are loc şi polarizarea colectivului Institutului de Istorie al A.Ş.M. Începând cu anul 1990, institutul editează „Revis­ta de istorie a Moldovei", care încearcă să prezinte evenimentele şi fenomenele istorice de pe poziţiile liberului cuget. Concomitent, institutul a reacţionat la cerinţele timpului prin intensificarea cercetării istoriei naţionale. În acest scop, începând cu anul 1991, institutul şi-a reorganizat structura şi forţele, şi-a schim­bat direcţiile şi problemele de cercetare. Cercetătorii institutului se sprijină în investigaţiile lor pe principiile metodice şi metodologice ale şcolilor istorice europene de prestigiu. Este adevărat că în unele articole publicate în primii ani după 1991 se profilase şi o tendinţă de negare completă a rezultatelor cercetări­lor istorice din perioada regimului totalitar, ceea ce poate fi calificat drept o reacţie mai curând emotivă a unor istorici la multiplele manipulări privind istoria naţională în scopuri politice, atât de abuzive în trecut, dar nedepăşite complet după 1991.Problematica cercetărilor efectuate în cadrul Institutului de Istorie al A.Ş.M. a cuprins următoarele direcţii de investigaţii ştiinţifice: Tracii septentrionali geto­-dacii, romanizarea lor şi procesele etnogenetice; Ţara Moldovei în contextul civi­lizaţiei medievale europene; Basarabia şi Transnistria sub regim ţarist (1812-1917); Istoria Basarabiei şi Transnistriei în perioada interbelică şi a celui de-al Doilea Război Mondial; Istoria Moldovei în perioada postbelică, Istoria regională şi a localităţilor din Republica Moldova; Istoria culturii şi a ştiinţei din R. Moldova.

Toate aceste cercetări fac parte din direcţia prioritară „Probleme actuale ale istoriei Moldovei în contextul general european din cele mai vechi timpuri până în prezent".

În cadrul acestei problematici, prin eforturile cercetătorilor institutului s-a reuşit să se realizeze şi să se editeze (în ciuda greutăţilor financiare) un număr însemnat de lucrări ştiinţifice de prestigiu pentru ştiinţa academică istorică de la noi. Au fost pregătite cadre de tineri cercetători, care au susţinut teze de doctor în ştiinţe istorice pe teme actuale din istoria naţională. Conducătorii unor direcţii ştiinţifice din cadrul Institutului: m. c. D. Dragnev, m. c. A. Eşanu, dr. hab. I. Chirtoagă, dr. hab. AL. Agachi, dr. L. Bulmaga etc., au contribuit substanţial la realizarea tezelor de doctorat la nivelul cerinţelor actuale, creând şcoli ştiinţifi­ce de tineri cercetători. Un număr însemnat de tineri cercetători a fost pregătit în instituţiile ştiinţifice şi universităţile din România. În 1992, un colectiv de autori (coordonator D. Dragnev) publică prima lucrare de sinteză, scrisă de Pe poziţii noi: Istoria Moldovei din cele mai vechi timpuri până în epoca moderna. Următoarea lucrare de sinteză: Istoria Basarabiei de la începuturi până în 1998 apare în 1998 (ed. II, 2004), este scrisă de istorici de la Chişinău şi Bucureşti (coordonator Ioan Scurtu).

Principalele cercetări în domeniul istoriei antice s-au concentrat în cadrul Institutului de Arheologie al A.Ş.M. şi al Universităţii de Stat din Moldova. Cercetătorii Institutului de Istorie au participat la abordarea unor aspecte privind această tematică în colaborare cu U.S.M. în cadrul unui Centru Interdepartamental, care a funcţio­nat până în 2004. Dintre problemele cercetate pot fi menţionate unele aspecte privind romanizarea, continuitatea populaţiei romanizate, etnogeneza români­lor şi premisele formării statului medieval. În „Revista de istorie a Moldovei" au fost publicate mai multe articole semnate de cunoscuţii arheologi şi istorici: Ion Niculiţă, Ion Hâncu, Lazăr Polevoi etc., consacrate istoriei tracilor nord-dună­reni, cercetării destinului băştinaşilor din spaţiul pruto-nistrean în antichitate şi în evul mediu timpuriu etc. Au fost publicate cărţile: Ion Hâncu. Vetre strămoşeşti din Republica Мoldova. Materiale arheologice informaţii didactice (2003); Gh. Posti­că. Românii din codrii Moldovei în evиl mediu timpuriu (1994); Evиl mediu timpuriu în Мoldova (coordonator D. Dragnev, 1994); I. Niculiţă. Traco-getica. Materiale şi studii (2004) etc.

În atenţia cercetătorilor direcţiei ştiinţifice „Istorie medievală" condusă de m. c. D. Dragnev s-au aflat problemele dezvoltării istorice a Moldovei medievale in contextul civilizaţiei europene. O contribuţie substanţială prezintă studierea problemelor privind aşezările rurale din estul Ţării Moldovei, evoluţia habitatului din perspectiva surselor documentare şi arheologice. S-a cristalizat imaginea autentică a rusticului din spaţiul pruto-nistrean în secolele XIV – începutul sec. al XIX-lea (studiile din „Revista de Istorie a Moldovei” semnate de S. Tabuncic, A. Popovici, Т. Ciobanu etc.).

În aria preocupărilor ştiinţifice ale cercetătorilor Institutului de Istorie în colaborare cu cei din universităţi s-au încadrat şi cercetările de sinteză consacrate vieţii şi activităţii tuturor voievozilor Ţării Moldovei în timpul aflării lor Pe tron, începând cu Dragoş-Vodă şi terminând cu Alexandru Ioan Cuza (Domnii Ţării Moldovei. Studii, volum editat de Demir Dragnev (2005).

În contextul acţiunilor consacrate celor 500 de ani de la trecerea în eternitate a domnului Moldovei Ştefan cel Mare şi celor 300 de ani de la moartea lui Dimitrie Cantemir au fost realizate o serie de investigaţii privind viaţa şi activi­tatea acestora şi rolul lor în istorie, valorificarea moştenirii culturale: D. Drag­nev, I. Caşu, E. Dragnev, V. Pâslariuc. Ştefaп cel Mare şi Sfânt în contextul epocii sale şi a posterităţii (2004); A. Eşanu, V. Eşanu. „Descrierea Moldovei" de Dimitrie Cante­mir în cultura europeană (2004); Idem. Epoca lui Ştefan cel Mare. Oameni, destine şi fapte (2004) etc.

În ultimul deceniu au fost, de asemenea, elaborate mai multe lucrări consa­crate politicii externe şi diplomaţiei Moldovei în secolele XV-XVII: L. Zabolotnîi. Raporturile dinastice şi diplomaţia de mariaj în relaţiile тoldo-­poloпe în a doua jumătate a sec. al XVI-lea mijlocul sec. al XVII-lea (2004); E. Baidaus. Politica şi diplomaţia Moldovei în timpul domniei lui Vasile Lupu (1634-1653) (1998).

Studii consacrate istoriei diplomaţiei Moldovei din epoca medievală au fost semnate de E. Cernenchi, iar politica internă şi externă a Moldovei de la începu­tul sec. al XVII-lea a fost studiată de V. Constantinov. Epoca domniilor fanariote a căpătat reflecţie în monografia lui D. Dragnev, Ţara Moldovei în epoca Luminilor (1999). Au fost publicate studii interesante privind situaţia Moldovei în contex­tul politicii Marilor Puteri în a doua jumătate a sec. al XVIII-lea. În acest context se înscriu lucrările Мoldova în relaţiile politice internaţionale (1763-1774) de Vl. Tcaci şi Мoldova în politica Marilor Puteri la începutul sec. al XIX-lea (1999) de Vl. Mischevca.

Pentru prima dată în Republica Moldova s-au efectuat (în cadrul U.P.S. „Ion Creangă" în colaborare cu Institutul de Istorie) cercetări ştiinţifice în domeniul relaţiilor politice, economice şi culturale moldo-greceşti. Vl. Mischevca şi P. Za­vistanos au publicat monografia Principele Constantin Ipsilanti. 1760-1818 (1999).

În ultimii ani se profilează şi o direcţie noua de cercetare a istoriei medievale a Moldovei: viaţa cotidiană, mentalităţi, sensibilităţi (studii semnate de A. Felea, L. Zabolotnîi, A. Lisnic etc.).

Se studiază, de asemenea, trăsăturile generale şi specifice ale dezvoltării unor zone ale Moldovei istorice ca: Bugeacul, Transnistria, Bucovina şi ţinutul Hotin. Au fost reconstruite diverse aspecte din viaţă politică, economică, socială şi culturală a regiunilor nominalizate, fiind totodată pus în circuitul ştiinţific un volum mare de documente şi materiale inedite referitoare la istoria acestor teritorii depistate în arhivele din Republica Moldova, România, Austria, Unga­ria (C. Ungureanu. Bucovina în perioada stăpânirii Austriei 1774-1918 (2003); I. Chirtoa­gă. Sud-Estul Moldovei şi stânga Nistrului (1484-1699) (1999); I. Gumenâi. Istoria ţinutului Hotin de la origini până la 1806 (2002). A fost publicată lucrarea semnată de A. Eşanu, V. Eşanu, Мoldova medievală. Structuri executive, militare şi ecleziastice (2001), consacrată realităţilor din spaţiul pruto-nistrean în sec. XV-XVII.

Istoricii medievişti au continuat să publice materiale documentare inedite, întruchipate în colecţia „Moldova în epoca feudalismului" (vol. VI, 1992; vol. VIII, 1996; vol. IX, 2004; vol. Х, 2005, întocmite de L. Svetlicinîi, D. Dragnev şi E. Вocearov).

O contribuţie esenţială la dezvoltarea disciplinelor istorice auxiliare le constituie studiile în domeniul paleografiei slavo-române şi româno-chirilice cu analiza principalelor publicaţii de texte paleografice, începând cu mijlocul sec. al XIV-lea, şi a principalelor cataloage de manuscrise slavo-române (D. Dragnev, I. Gumenâi. Paleografia slavo-română şi româno-chirilică (2001); Catalogul gene­ral al manuscriselor moldoveneşti păstrate în U.R.S.S. Colecţia bibliotecii mănăstirii Noul Neamţ (sec. XV-XIX. Alcătuitor Valentina Pelin (1989); Cartea Moldovei. Sec. XVII ­începutul sec. al XX-lea, vol. I-II (Biblioteca Ştiinţifică Centrală a A.Ş.M., 1990-1992).

Epoca modernă este, de asemenea, o preocupare importantă a multor cercetă­tori ai Institutului de Istorie. Au fost studiate procesele social-economice şi politice din perioada războiului ruso-turc din 1806-­1812, dezvoltarea istorică a Basarabiei în componenţa Imperiului ţarist în anii 1812-1917; organizarea administrativă, situaţia politică, economică şi financiară, starea şi dezvoltarea comerţului intern şi extern.

Un loc aparte în cercetările istoricilor modernişti din cadrul institutului îl ocupă problemele legate de mişcarea naţională, de spiritualitatea şi cultura din Basarabia, de situaţia politică, economică (I. Jarcuţchi, Vl. Mischevca. Pacea de la Bucureşti (din istoria diplomatică a încheierii tratatului de Pace ruso-turc de la 16 (28) mai 1812) (1992); Al. Agachi. Ocupaţia rusă a Principatelor Române (1806-1812) (2003); D. Poştarencu, O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812-1940 (1998); Gh. Negru, Ţarismul şi mişcarea naţională a ro­mânilor din Basarabia (2000), studii consacrate istoriei învăţământului teologic, semnate de D. Eţco etc.).

În baza unui bogat material documentar de arhivă, publicistic şi memorialis­tic, cercetătorii Institutului de Istorie au întreprins vaste investigaţii consacrate perioadei anilor 1900-1918: diverse aspecte ale politicii naţionale promovate de către guvernul ţarist, precum şi ale mişcării naţionale, particularităţile acestei mişcări; constituirea şi activitatea Sfatului Ţării şi proclamarea Republicii Popula­re (Democratice) Moldoveneşti în 1917, unirea Basarabiei cu România la 27 martie 1918 (Gh. Cojocaru. Sfatul Ţării. Itinerar (1998); A. Moraru, I. Negrei. Anul 1918. Ora astrală a neamului românesc (1998); I. Ţurcanu. Unirea Basarabiei cu România 1918 (1998); V. Popovschi. Republica Democratică Moldovenească (2001)). La dispoziţia cercetătorilor au fost puse valoroase documente inedite din arhivele ruseşti, referitoare la unele momente cruciale din istoria naţională modernă (I. Varta, Т. Varta. Мoldova şi Ţara Românească în timpul domniilor regulamentare. Docu­mente inedite din arhivele din Federaţia  Rusă, Ucraina şi Republica Мoldova (2003) I. Varta. Revoluţia de la 1848 în Ţările Roтâпe. Documente inedite din arhivele ruseşti (1998); Idem. Unirea Moldovei cu Ţara Românească (1853-1959) (2005).

Specialiştii în istoria interbelică a Basarabiei şi Transnistriei din cadrul institutului sunt preocupaţi de o serie de probleme privind integrarea Basarabiei în Statul Român, dezvol­tarea economică şi demografică a Basarabiei, viaţa politică şi cultura ei, politica etnoculturală promovată în R.A.S.S.M., represiunile staliniste din această republi­că (Gh. Cojocaru. Integrarea Basarabiei în cadrul României(1918-1923) (1997): N. Atanasov. Industria, comerţul, băncile şi sistemele de comunicaţie ale Basarabiei în anii 1918-1940 (2000); V. Nicolenco. Extrema dreaptă în Basarabia. 1923-1940 (1999): N. Enciu. Populaţia rurală a Basarabiei în anii 1918-1940 (2002); V. Galuscenco. Populaţia R.A.S.S.M. (1924-1940) (2001); E. Negru. Politica etnoculturală în R.A.S.S.M. (1924-­1940) (2003); К. Cтpaтиeвcкий. Гoлoд в 1932-1933 г. в Мoлдaвcкoй CCP (2001) etc.). O deosebită atenţie s-a acordat evenimentelor tragice din anii 1939-1941, precum şi celor din timpul celui de-al Doilea Război Mondial. Au fost, de asemenea, abordate şi elucidate diverse aspecte politice, militare şi social-eco­nomice ale istoriei Bucovinei în perioada acestui război (I. Şişcanu. Uniunea Sovietică - România,1940 (tratative în cadrul comisiilor mixte) (1995); М. Gribincea. Basarabia în primii ani de ocupaţie sovietică (1995); V. Stăvilă. De la Basarabia româ­nească la Basarabia sovietică, 1939-1945 (2000); P. Moraru. Bucovina în perioada iunie 1941- august 1944 (2004) etc.).

Cât priveşte problemele de istorie postbleică, iniţial se studiau selectiv numai problemele privitor la aşa ­numitele „pete albe”: foametea din 1946, deportările, represiunile regimului tota­litar (Гoлoд в Мoлдoвe (1946-1947). Cбopник дoкумeнтoв, (1993); I. Ţurcanu. Foametea din Basarabia în anii 1946-1947: mecanismul organizărü ei (1993); В. Пacaт. Тpудныe cтpaницы иcтopии Мoлдaвии. 1940-1950 (1994) etc.). În anii ce au urmat spectrul problemelor cercetate referitoare la această perioadă s-a lărgit considerabil. A sporit interesul faţă de istoria statului independent Republica Moldova (conflictul militar din Transnistria, politica externă a Republicii Мol­dova, relaţiile economice, culturale etc.). Cercetătorii au relevat factorii ce au determinat circumstanţele în care au decurs transformările politice, social-eco­nomice şi culturale în R.S.S.M., apoi în Republica Moldova. Au fost analizate perspectivele de dezvoltare a Republicii Moldova în contextul integrării euro­pene etc. (L. Bulmaga. Agricultura Moldovei (1950-1990). Aspecte social-economice (1999); Gh. Negru. Poli­tica etnolingvistică în RS.S. Moldovenească (2000); I. Caşu. Politica naţională în Мoldova Sovietică (1944-1989) (2000); В. Цapaнoв. Ceльcкoe хoзяйcтвo Мoлдoвы. Иcтopия и coвpeмeннocть (2004); М. Gribincea. Trupele ruse în Republica Мoldova. Factor stabilizator sau sursă de pericol? (1998); V. Gaiciuc, V. Ciobanu. Constituirea Armatei Naţionale (cronica evenimentelor 1982-1992) (1999); Gh. Cojocaru. Politi­ca externă a Repиblicii Мoldova. Studii (2001); Idem. Tratat de Uniune Sovietică (2005) etc.).

Un şir de studii este consacrat problemelor ce ţin de valorificarea şi repune­rea în circuitul actual de valori a mai multor monumente de istorie scrisă de mari personalităţi ale culturii naţionale din sec. XV-XIX. În cadrul direcţiei ştiinţifice „Istoria culturii şi ştiinţei” condusă de m. c. A. Eşanu au fost publicate studii consacrate istoriei învăţământului, cărţii şi tiparului, cronicilor şi cronica­rilor, raporturilor culturale cu alte popoare, monumentelor de istorie, de arte plastice şi arhitectură etc. (Valori şi tradiţii culturale în Мoldova. Culegere de studii (1993); A. Eşanu. Contribuţii la istoria culturii româneşti (1997); Un veac de aur în Мoldova (1643-1743); Contribuţii la studiul culturii şi literaturii române vechi. Culegere de studii (1996); N. Fuştei. Mitropolitul Dosoftei: viaţa şi activitatea (1991); A. Eşanu, V. Eşanu, N. Fuştei, V. Pelin, I. Negrei. Mănăstirea Căpriana (sec. XV-XX). Studiu istoric (2003).

În perioada anilor 1997-2004 istoricii de la Institutul de Istorie, în colaborare cu cadre didactice din universităţi şi licee, au editat tot setul de manuale la Istoria universală şi Istoria românilor pentru clasele IV-XII. Autori ai acestor manuale sunt: I. Niculiţă, Gh. Postică, D. Dragnev, E. Dragnev, P. Cocârlă, Gh. Gonţa, P. Parasca, I. Negrei, E. Danu, N. Chicus, I. Ojog, I. Şarov, N. Enciu, I. Şişcanu ş.a. Au fost, de asemenea, editate materiale didactice consacrate istoriei Transnistriei (2001) şi Bucovinei (2002).

Istoricii au publicat în această perioadă un set de descrieri monografice ale istoriei oraşului Chişinău (A. Eşanu, D. Poştarencu s.a.) a mai multor localităţi din Republica Moldova (A. Eşanu, A. Furtună, I. Leşco, V. Stăvilă, D. Poşta­rencu, I. Varta, I. Chirtoagă etc.).

Realizările istoricilor din Institutul de Istorie au fost prezentate la mai multe conferinţe, sesiuni ştiinţifice şi simpo­zioane internaţionale şi republicane. În acest context, o deosebită rezonanţă ştiinţifică au avut următoarele forumuri: „Primul simpozion româno-turc din Republica Moldova în domeniul istoriei" (2000); „Raporturile moldo-grece în contextul relaţiilor internaţionale: Probleme şi perspective. Chişinău (2002); „Simpozionul ştiinţific internaţional moldo-polon consacrat memoriei marelui hatman Stanislaw Zolkiewski". Chişinău (2003); „Ştefan cel Mare - personalitate marcantă în istoria Europei", Conferinţă ştiinţifică internaţională. Chişinău (2004); „Dinastia Movileştilor - interferenţe politice şi culturale ale elitelor din Europa Centrală şi de Est în sec. XVI-XVII. Chişinău (2005); „O altă viziune a istoriei: imaginar, mentalităţi şi cotidian în istoria Moldovei", Conferinţa republicană. Chişinău (2000); „645 de ani de la începutul luptei pentru independenţă a Ţării Moldovei", Conferinţă republicană. Chişinău (2004) etc.


Sectorul de Filosofie reprezintă subdiviziunea din care ulterior s-au constituit cu drept de institut: Secţia de Filosofie și Drept (1969) şi Institutul de Filosofie, Sociologie şi Drept (1991), reorganizat în Institutul de Integrare Europeană şi Ştiinţe Politice (2011), din 2013 S. Filosofie face parte din Institutul de Istorie al ASM. Funcţionalitatea sectorului în atare dimensiune își are originile din anii 50 ai sec. XX. 1956 – an de referință pentru instituționalizarea cercetărilor filosofice prin fondarea sectorului de studiere a istoriei gândirii filosofice și social-politice organizat în cadrul Institutului de Istorie al AŞM.

Transformările schimbărilor după implozia sistemului totalitar (anii 90 ai sec. XX), edificarea noilor democrații, inclusiv a societății moldovenești au confruntat ştiinţele filosofice cu un şir de probleme interne, dar şi cu necesitatea participării lor active prin cercetări eficiente contribuind la conturarea imaginii complexe a realităţii și în calitate de soluţii la problemele R. Moldova.

În cadrul sectorului, mai bine de jumătate de secol se promovează și se readuce în circuitul ştiinţific şi cultural din ţară şi de peste hotare a celor mai reprezentativi gânditori români din arealul basarabean în cadrul proiectului Moștenire. Problematica cercetărilor poartă un caracter multiaspectual axată pe: Conexiunea și redimensionarea valorilor în RM în contextul noii vecinătăți cu UE (2006-2010), Descentralizarea axiologică în societatea bazată pe cunoaștere (2011- 2014) și proiectul în derulare „Integrarea tradițiilor filosofiei contemporane în societatea bazată pe cunoaștere” (2015-2018)

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC