RomânăEnglish

Invitatii

La 26 iunie 2018, ora 10.00, în Sala de Conferinţe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (str. Mihail  Kogălniceanu  nr. 82, Chișinău, Republica Moldova) DANILOV Maria, doctor în istorie, conferențiar cercetător, va susține în Consiliul ştiinţific specializat DH 15. 611.02 – 02 din cadrul Institutului de Istorie teza de doctor habilitat cu tema: CARTE ȘI CENZURĂ ÎN BASARABIA (1812-1917) specialitatea 611.02 Istoria Românilor (pe perioade).

Anexa 11

Se anunţă susţinerea tezei de doctor habilitat


Pretendent - doctor în istorie, conferențiar cercetător DANILOV Maria

Consultant ştiinţific:

  • Andrei EȘANU, doctor habilitat în istorie, profesor cercetător, membru titular al Academiei de Științe a Moldovei, membru de onoare al Academiei Române, specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade), Institutul de Istorie, Chișinău
  • Gheorghe COJOCARU, doctor habilitat în istorie, conferențiar cercetător, specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade), Institutul de Istorie, Chișinău.


Consiliul ştiinţific specializat DH 15. 611.02 – 02 din cadrul Institutului de Istorie

  1. CIMPOI Mihai (preşedinte), membru titular al AȘM, doctor habilitat in filologie, specialitatea 10.01.01 – Literatura română, Cercetător ştiinţific principal, Institutul de Filologie al AŞM.
  2. CERETEU Igor (secretar), doctor în istorie, specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade), conferenţiar cercetător, Institutul de Istorie al AȘM.
  3. DRAGNEV Demir, membru corespondent al AŞM, doctor habilitat în istorie, specialitatea 611.02 – Istoria Românilor, profesor cercetător, Institutul de Istorie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei.
  4. PASAT Valeriu, membru titular al AȘM, doctor habilitat în istorie, specialitatea 611.02 – Istoria Românilor, cercetător științific principal, Institutul de Istorie al AȘM.
  5. AGACHI Alexei, doctor habilitat în istorie, specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade), cercetător științific principal, Institutul de Istorie al AȘM.
  6.  PETRENCU Anatol, doctor habilitat în istorie, specialitatea 07.00.03. Istoria Universală, profesor universitar la Departamentul Istoria Românilor, Universală şi Arheologie, Facultatea de Istorie şi Filozofie, USM.

Referenţi oficiali:

1.TOMULEȚ Valentin, doctor habilitat în istorie, specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade), profesor universitar, Universitatea de Stat din Moldova

2.GUMENÂI Ion, doctor habilitat în istorie, specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade), conferenţiar universitar, Universitatea de Stat din Moldova

3.MITRIC Olimpia, doctor în istorie, profesor universitar, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, România.


Tema tezei Cartea și cenzură în Basarabia (1812-1917)

Specialitatea 611.02 Istoria Românilor (pe perioade)

Data: 26 iunie 2018,

Ora: 10.00

Local: Sala de conferinţe a Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală (str. Mihail  Kogălniceanu  nr. 82, Chișinău, Republica Moldova)

Principalele publicaţii ştiinţifice ale autorului la tema tezei:


1.1.  monografii mono autor


1. Danilov M. Cenzura sinodală şi cartea religioasă în Basarabia. 1812-1918 (între tradiţie şi politica ţaristă), Bons Offices, Chisinau, 2007, 264 p. ISBN 978-9975-80-073-0

2. Danilov M. Presa şi cenzura în Basarabia. Documentar (secolul al XIX-lea - începutul secolului al XX-lea) [colecţia IDN, coordonator Sergiu Musteaţă]. Editura Pontos, Chişinău, 2012, 212 p. ISBN 978-9975-51-143-8

3. Danilov M. Carte, cenzură și biblioteci în Basarabia. Inventarierea surselor (secolul al XIX-lea – începutul secolului al XX-lea), Colecția „Biblioteca Meșterul Manole”, Chișinău, 2016, 300 p. ISBN 978-9975-58-083-0

1.2. monografii colective (cu specificarea contribuţiei personale)


4. Danilov M. Cartea românească în colecţiile Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei. 1683-1918. Catalog (coautori: A. Griţco, L. Malahov), Chişinău, Tyragetia, 2002, 223 p. ISBN 9975-9667-4-8.

5. Danilov M. Acte basarabene tipărite în limba română. 1811-1861. Catalog (din colecția MNIM, BNRM, BȘCAS) (coautori: Tatiana Plăcintă, Claudia Slutu, Ana Grițco), Bons, Offices, Chișinău, 2014, 128 p. ISBN 978-9975-80-829-3

6. Danilov M., Cenzura în Basarabia. 1814-1916. În: O cronologie a cenzurii în România, coord. Marian Petcu, Tritonic, București, 2016, 602 (p. 24-157). (contribuție autor 3 c.a.). ISBN 978-606-749-155-5.

  1. Articole în diferite reviste ştiinţifice (reviste din străinătate recunoscute și reviste naționale)

7. Danilov M. Bessarabia, the Imperial Context and Religious Aspect of the Annexation Crisis – The Biblical Movement (1812-1827). In: Fhilobiblon, nr. 1, Vol. XVI,  Cluj-Napoca, Romania,  2011, p. 180-202. ISSN 1224-7448 (EBSCO International Database) category B Plus Baza national de tade Romania

8. Danilov M. Bessarabian contributions to the study of the romanian language in the context of slavic culture (XIXth century). In: Brukenthalia, Roamanian Cultural History Review, Supplement of Brukenthal, Acta Musei, nr. 3, Muzeul Naţional Brukental, Sibiu, 2013, p. 68-72.

ISSN 2285- 9487; ISSN L 2285- 9489.

9. Danilov M. Bessarabiain the Menoirs of the Russian Traveler V.L. Dedlov (XIX th century). In: SUC.SH./ STUDIA UNIVERSITATIS CIBINIENSIS, Seria Historica, Volume X, Supplement, 2013.  Universitatea Lucian Blaga, Sibiu, 2013, p. 113-120.

ISSN -1584-3165.(Jurnal  is indexed in BDI: EBSCO, OL.)

10. Danilov M. Literatura didactică basarabeană: tiraje, reeditări şi modele impuse (1814-1918). În: Tyragetia. În: Istorie şi Muzeologie, Serie nouă, vol. I [XVI], nr.2, Chişinău, 2007, p. 57-69. ISSN 1857-0240.  Categoria B.

11. Danilov M. Biblioteca boierului Constantin Tufescu. Reconstituiri. În: Tyragetia, serie nouă, vol. VI [XXI], nr. 2, Istorie. Muzeologie. Chişinău, 2012, p. 193-202. ISSN 1857-0240. Categoria B.

12. Danilov M. Cărţi cu valoare de patrimoniu din biblioteca lui Paul Gore. În: Tyragetia. Istorie. Muzeologie, Serie nouă, vol. VII [XXII], nr. 2, Chişinău, 2013, p. 221-234. ISSN 1857-0240. Categoria B.

13. Danilov M., Repere in istoriografia bibliotecii mănăstirii Noul Neamţ. Probleme şi interpretări. Tyragetia. Istorie. Muzeologie, Serie nouă, vol. VIII [XXIII], nr. 2, Chişinău, 2014, p. 173-182. ISSN 1857-0240. Categoria B.

14. Danilov M. Un manuscris inedit din arhiva lui Paul Gore (1860). În: Tyragetia. Istorie și muzeologie. Serie Nouă, Vol. X [XXV], nr. 2, Chișinău, 2016, p. 199-210. ISSN 1857-0240. Categoria B.

15.Danilov M., Valoarea bibliofilă a unui manuscris din biblioteca lui Ștefan Ciobanu (Ф.Ф. Вигель, Замечания на нынешнее состояние Бессарабии, 1823). În Tyragetia. Istorie și muzeologie. Serie Nouă, Vol. XI [XXVI], nr. 2, Chișinău, 2017, p. 111-118. ISSN 1857-0240

16. Danilov M. Bucoavne basarabene: tiraje, reeditări şi modele impuse de cenzura sinodală. În: Limba Română, Anul XXII, nr. 5-6, 2012, p. 175-181, ISSN 0235-9111

17. Danilov M., Cartea basarabeană în colecțiile bibliotecii Academiei Duhovnicesti din Sankt Petersburg (sec. XIX - înc. sec. XX), În: Magazin Bibliologic. Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică, nr.1-4, Chişinău, 2015, p. 9-16, ISSN 1857-1476.

18. Danilov M., Două tipărituri basarabene: Catihisisul creştinesc (1844) şi Chiriacodromionul (1860), identificate în  sursele buzoiene. În: Magazin Bibliologic. Revistă ştiinţifică şi bibliopraxiologică, nr.1-4, Chişinău, 2014, p. 20-32-2. ISSN 1857-1476

19. Danilov M. Contribuţia lui Ștefan Ciobanu la valorificarea operei mitropolitului Dosoftei . (La 100 ani de la apariția lucrăriiДосифей, митрополит Сочавскйй и его книжная деятельность”, Киев, 1915). În: Anuarul Muzeului Literaturii Române, Anul VIII, Editura muzeelor literare, Iași, 2015, p. 7-20. ISSN 2066-7469

20. Danilov M. Cenzura în Basarabia. Contextul imperial şi specificul local. 1812-1918. În Cenzura în spaţiul cultural românesc, coord., Marian Petcu, Bucureşti, Comunicare ro., 2005, p. 115-156. ISBN 973-711-073-0

21. Danilov M. O istorie cenzurată a Basarabiei. 1944-1949 (sau cum s-a scris istoria în Moldova Sovietică)”. În: volumul „Cenzura în Romania - ieri şi azi (coordonator Ilie Rad), Tribuna, Cluj-Napoca, 2012, p. 107-120. ISBN 978-973-1878-27-0.

22. Danilov M. Publicitatea cărţii basarabene în perioada ţaristă (1812-1918). În: Studii și cercetări de istoria presei (Marian Petcu, coordonator), Editura Tritonic, București, 2015, p. 65-88. ISBN 978-6-6-749-037-4

23. Danilov M. On track a library from Bessarabia of the 19th century. În: Simposium International. Le Livre. La Roumanie. L’Europe, Deuxieme edition. București: Editura Biblioteca Bucureştilor, 2009, p. 266-274. ISSN 2068-9756

24. Danilov M. About Macarie`s Liturgier Book (1508), discovered in Bessarabia at the end of XIXth century, (the book we have to know everything about). Travaux de Simposium International. Le livre, La Roumanie. L’Europe. Troisieme edition, 20-24 septembrie 2010. Bucureşti, 2011, p. 67-73. ISSN 2068-9756

25. Danilov M. Mărturii ieșene în Chișinăul de altădată. Carte, eterie și cenzură (primele trei decenii ale veacului al XIX-lea). În: Identitățile Chișinăului, ed. a doua. Materialele Conferinței Internaționale 1-2 octombrie, 2013. coord. S. Mustață. Chișinău: Editura ARC, 2015, p. 76-83. ISBN  978-9975-61-872-4

26. Данилов М. М., Авксентий (Cтадницкий) и его «Дневник студента-паломника на Афон» (1886), Сборник 3. Материалы международной научной конференции, посвященной 1000-летию присутствия русских на Святой Горе, Киев, 21–23 мая 2014 г., Издание Русского Свято Пантелеимонова монастыря на Афоне, Святая Гора Афон 2016, c. 153-161. ISBN 978-5-7117-0747-9

27. Danilov M. Pe urmele bibliotecii lui Alexandru Cotruță. În: Nobilimea basarabeană în epoca reformelor din Imperiul  Rus (volum dedicat memoriei lui Alexandru Matei Cotruţă), Chişinău, 2013, p. 210-220. ISBN 978-9975-58-005-2.

28. Danilov M. O istorie a Basarabiei de Ange Bally. Inventarierea surselor. În: Studii de arhondologie. I., (Tipogr. „Bons Ofices”), Chișinău, 2013, p. 99-108. ISBN 978-9975-80-825-5; 978-9975-80-826-2.

29. Danilov M. Societatea Istorico-Arheologică Bisericească din Basarabia şi problema cărţilor româneşti de colecţie. În: Muzeul Bisericesc din Chişinău – geneză, împliniri, pribegii, EcoEtnoMuseum, Chişinău, 2006, p. 35-43. ISBN 978-9975-900-22-5.


Rezumatul tezei

Perspectivă de investigare a unui fond inedit de surse istorice scoate în prim-plan examinarea structurii și componenții instituțiilor de cenzură în Imperiul Rus și, respectiv, structurile acestora în provincia dintre Prut și Nistru; anexată de Imperiului Rus, evidenţierea condiţiilor specifice de aplicare a legislaţiei imperiale în Basarabia (zonă de frontieră a Imperiului Rus) și a formelor de control asupra cărții religioase, laice și străine, care a pătruns și a circulat în Basarabia; acumularea fondului de carte în colecția unor biblioteci publice și private (biblioteci boierești) și evaluarea impactului cenzurii țariste asupra identității culturale a românilor basarabeni.

Lucrarea cuprinde: introducere, cinci capitole, a câte 3-5 subcapitole, concluzii generale şi recomandări, bibliografie cu 420 titluri, 260 pagini (până la bibliografie), 11 anexe, inclusiv o cronologie a cenzurii (1814-1914). Scopul tezei este examinarea și elucidarea fenomenului istoriei cărții din Basarabia sub stăpânirea țaristă, a cărții românești ca factor esențial în conservarea elementului de conștiință națională și evidențierea impactului cenzurii țariste asupra cărții. S-a elaborat cadrul conceptual asupra problemei cărții și cenzurii în baza unei metodologii complexe cu rezultate teoretice importante, care au determinat crearea unei noi direcţii ştiinţifice – cea a fenomenului cărții și cenzurii.

Cunoașterea, evaluarea și interpretarea dintr-o perspectivă actuală a fenomenului cărții, care definește spiritualitatea basarabenilor in perioada țaristă, a regenerat în mod inevitabil o reinventariere a fondului de carte tipărită sau depozitată în biblioteci publice și private, dar și o revizuire a semnificației unor evenimente și fapte istorice petrecute în spațiul basarabean in perioada țaristă. Concluziile teoretice formulate în teză completează esențial, cu date noi, inedite, cunoştinţele existente asupra cărții basarabene și pot servi drept bază teoretică în cercetarea a fenomenului cărții și cenzurii în alte perioade istorice sau la alte popoare, care au fost în trecutul istoric parte componentă a Imperiului Rus. În consecință, tabloul cărții basarabene a fost completat cu punerea în circuitul științific a unor documente importante, necunoscute până acum și care aruncă o nouă lumină asupra fenomenului cărții și impactul cenzurii în spațiul basarabean (1812-1917).


RSS
Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC