RomânăEnglish

Invitatii

Pretendent: Valentin ARAPU

Conducător ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Pavel COCÂRLĂ

Consultant ştiinţific: dr. hab., prof. univ. Valentin TOMULEȚ

Seminarul Ştiinţific de profil la specialitatea 611.02 - Istoria Românilor (pe perioade) din cadrul Institutului de Istorie. MECC


Tema tezei: RELAŢIILE COMERCIALE DINTRE MOLDOVA ŞI POLONIA ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XVIII-LEA

Specialitatea 611.02 – Istoria Românilor (pe perioade)

Data: 14 martie 2019

Ora: 15.00

Local: Institutului de Istorie. MECC

Principalele publicaţii ştiinţifice la tema tezei ale autorului:

1. Arapu V. Problema relațiilor comerciale dintre Țara Moldovei și Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea reflectată în izvoarele istorice ale epocii. În: Studia Universitatis Moldaviae. Seria: Științe umaniste - Istorie. Filosofie. Filologie. Nr. 10(110), 2017, p. 126-34. ISSN 1811-2668.

2. Arapu V. Prețurile la care se vindeau unele produse și mărfuri în cadrul comerțului dintre Țara Moldovei și Polonia (a doua jum. a sec. XVIII). În: Conspecte numismatice, (VII), Chișinău: CEP USM, 2017, p. 36-43. ISBN 978-9975-3180-2-0.

3. Arapu V. Componenta conflictuală a raporturilor economice dintre Țara Moldovei și Polonia (a doua jumătate a secolului XVIII). În: Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe umanistice: Istorie, Filosofie, Filologie. Nr. 10(100), Chișinău: CEP USM, 2016, p. 83-90. ISSN 1811-2668.

4. Arapu V. Dimensiunile economică și socială ale procesului de modernizare a Țării Moldovei în a doua jumătate a sec. XVIII. În: Studia Universitatis Moldaviae”. Seria: Științe umanistice. Istorie. Filozofie. Filologie. Nr. 4(84), Chișinău: CEP USM, 2015, p. 43-60. ISSN 1811-2668.

5. Arapu V. Importurile de mărfuri și produse poloneze în Țara Moldovei (a doua jumătate a sec. XVIII). În: Integrarea prin cercetare și inovare. Conferința științifică națională cu participare internațională. Rezumate ale comunicărilor. Științe socioumanistice. 10-11 noiembrie 2014. Chișinău: CEP USM, 2014, p. 9-11. ISBN 978-9975-71-568-3.

6. Arapu V. Organizarea internă a negustorilor pământeni și ponderea lor în cadrul comerțului dintre Țara Moldovei și Polonia (a doua jum. a sec. XVIII). În: In Memoriam Gheorghe Buzatu (1939-2013). Iași: TipoMoldova, 2014, pp. 131-143. ISBN 978-606-676-592-3.

7. Arapu V. Unitățile monetare utilizate în cadrul comerțului dintre Țara Moldovei și Polonia  (a doua jumătate a sec. XVIII). În: Conspecte numismatice, IV. Chișinău: CEP USM, 2014, p. 23-27. ISBN 978-9975-71-584-3.

8. Arapu V. Coloniile armeneşti din Ţara Moldovei și Polonia în perioada partajelor teritoriale. În: Integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică, 26-28 septembrie 2013. Rezumatele comunicărilor.  Științe umanistice. Chișinău: CEP USM, 2013, p. 39-41. ISBN 978-9975-71-416-7.

9. Arapu V. Impactul crizei politico-militare asupra economiei Poloniei (a doua jum. a sec. XVIII). În: Promemoria. Revista Institutului de Istorie Socială. Vol. IV, nr. 5-6, Chişinău: USM, 2013, p. 52-73. ISSN 1857-3843.

10. Arapu V. Banii – mijloc de răspândire a bolilor infecțioase și a epidemiilor. În: Conspecte numismatice, Vol. II. Chișinău: CEP USM, 2012,  p. 30-33. ISBN 978-9975-71-306-1.

11. Arapu V. Comunitatea armenească și arendășia proprietăților funciare în Țara Moldovei (a doua jumătate a sec. XVIII- începutul sec. XIX). În: Tyragetia. Istorie Muzeologie, Serie nouă. Vol. VI (XXI) nr. 2, Chișinău, 2012, p. 109-120. ISSN 1857-0240.

12. Arapu V. Despre rolul negustorilor pământeni la dezvoltarea comerțului moldo-polon în a doua jumătate a sec. XVIII. În: Interferențe universitare – integrare prin cercetare și inovare. Conferința științifică cu participare internațională. USM, 25-26 septembrie, Chișinău, 2012, p. 13-15. ISBN 978-9975-71-270-5.

13. Arapu V., Midrigan-Arapu A. Bolile și epidemiile – impedimente ale comerțului moldo-polon în a doua jum. a sec. XVIII. În: Creșterea impactului cercetării și dezvoltarea capacității de inovare. Conferință științifică cu participare internațională consacrată aniversării a 65 de ani a USM. Rezumatele comunicărilor. Științe umanistice. 21-22 septembrie 2011. Chișinău: CEP USM, 2011, p. 24-27. ISBN 978-9975-71-136-4.

14. Arapu V. Arendăşia proprietăţilor funciare de către negustorii armeni în Ţara Moldovei (a doua jum. a sec. XVIII - încep. sec. XIX). În: Conferinţa ştiinţifică „Proprietatea funciară în Basarabia: tradiţie, organizare şi reglementare. 17-18 mai. Chişinău: „Bons Offices” SRL, 2011, p. 11-14. ISBN 978-9975-80-463-9.

15. Arapu V. Comunitatea evreiască și raporturile economice dintre Țara Moldovei și Polonia (a doua jum. a sec. XVIII). În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Umaniste. Nr. 4 (44). Chişinău: CEP USM, 2011, p. 25-36. ISSN 1811-2668.

16. Arapu V. Litigiul horilcii în raporturile economice moldo-polone (A doua jumătatea secolului al XVIII-lea). În: Conferinţa ştiinţifică internaţională cu genericul „Învăţământul superior şi cercetarea - piloni ai societăţii bazate pe cunoaştere”. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice. Vol. II, Chişinău: CEP  USM, 2006, p. 21-22. ISBN 978-9975-70-668-1.

17. Arapu V. Cadrul juridic al raporturilor economice moldo-polone în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Preliminarii generale). În: Studia In Honorem Pavel Cocârlă. Studii de istorie medie şi modernă. Chişinău: Editura Cartdidact, 2006, p. 101-110. ISBN 978-9975-940-00-9.

18. Arapu V. Contribuţia negustorilor armeni la evoluţia raporturilor economice dintre Ţara Moldovei şi Rzeczpospolita Polska în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În: Pontes. Review of South – East European Studies. Nr. 1, Chişinău: CEP USM, 2004, p. 64-70.

19. Arapu V. Contribuţia negustorilor evrei la raporturile economice dintre Ţara Moldovei şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Preliminarii generale). În: In memoriam Professoris Mihail Muntean. Chişinău: Editura Cartdidact, 2003, p. 40-48. ISBN 9975-940-52-8.

20. Arapu V. Principalele unităţi monetare utilizate în cadrul comerţului Moldovei cu Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În: Conferinţa corpului didactico – ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 2002-2003”. Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socioumanistice. Chişinău: Centrul Editorial al USM, 2003, p. 159-160. ISBN 9975-70-269-4.

21. Arapu V. Relaţiile comerciale dintre Moldova şi Rzeczpospolita în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. Consideraţii generale. În: Romanitate şi românitate la nord de Balcani (Materialele Simpozionului Internaţional din 7-8 aprilie 2000). Chişinău: Editura Cartdidact, 2000, p. 89-90. ISBN 9975-940-31-5.

22. Arapu V. Unele aspecte privind căile de comunicaţie în Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În: Analele ştiinţifice ale USM. Seria „Ştiinţe socio-umane”, Chişinău: Secţia Poligrafie Operativă, USM, 1999, p. 248-252. ISBN 9975-917-21-6.

23. Arapu V. Despre rolul exercitat de negustorii armeni în cadrul raporturilor economice dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea (Consideraţii generale). În: Conferinţa corpului didactico - ştiinţific „Bilanţul activităţii ştiinţifice a USM pe anii 1998/1999”, Rezumatele comunicărilor. Ştiinţe socio-umane. Chişinău: Centrul Editorial USM, 2000, p. 264-265. ISBN 9975-917-56-9.

24. Arapu V. Unele aspecte ale relaţiilor comerciale dintre Moldova şi Polonia în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea. În: Omagiu lui Vladimir Potlog şi Constantin Drachenberg la 70 de ani. Chişinău: Editura Cartdidact, 1997, p. 158-163. ISBN 9975-940-08-0.

25. Арапу В. Некоторые аспекты предпринимательской деятельности армян Молдавского княжества и Речью Посполитой (вторая половина XVIII века). În:  XI міжнародна наукова конференція: Історiя торгiвлi, податкiв та мита, 26-27 жовтня 2017 р. Тези доповiдей Дніпро, Київ 2017, p. 55-57. ISBN 978-966-02-8335-0.

26. Арапу В. Роль армянских купцов в торговле между Молдавским княжеством и Речью Посполитой (вторая половина XVIII века). În: X міжнародна наукова конференція: Історiя торгiвлi, податкiв та мита, 27-28 жовтня 2016 р. Тези доповiдей, Дніпро, Київ 2016, c. 38-40. ISBN 978-966-02-8026-7.

27. Арапу В. Торговый спор между Молдавским княжеством и Речи Посполитой из-за запрета на импорт польской горилки (вторая половина XVIII в.). În: Дев’ята міжнародна наукова конференція: „Історiя торгiвлi, податкiв та мита”, Тези доповідей, 29-30 жовтня 2015 р. Дніпропетровськ, Київ 2015, c. 50-52.  ISBN 978-966-02-7729-8.

28. Арапу В. О роли армянских купцов в развитии торговых отношений между Молдавским княжеством (Țara Moldovei) и Речи Посполитой во второй половине XVIII века. În: Pontes. Review of South East European Studies. Vol. 8, Chișinău: USM, 2013, c. 181-196. ISSN 1812-333.

29. Арапу В. О роли армянских купцов в развитии торговых отношений между Молдавским княжеством и Речью Посполитой во второй половине XVIII века. În: Studia Universitatis. Seria Ştiinţe Umaniste, Nr. 4 (44), Chişinău: CEP USM, 2011, c. 37-45. ISSN 1811-2668.

RSSPublicată de Institutul de Istorie pe Luni, 16 noiembrie 2020LA CE AJUTĂ ISTORIA

Retorică întrebare și sigur fără rost!

Trăind fără Istorie rămâi în viață prost...

Cunoașterea trecutului nu este o plăcere -

Ea este o avere, pe care viața-ți cere

Să o cunoști... pentru a fi mai sus de alte mamifere!

Vlad MISCHEVCA

Institutul de Istorie, str. 31 August 1989, 82, Chişinău, Republica Moldova
tel.: (+373) 022-234-541 | e-mail: director@history.asm.md
Administrare și întreținere site web: Andrei EMILCIUC